Соёл уралиг 19 may 2023 832

Хизаар ороноо шэнжэлһэн лото зохёогдобо.

Һаяхана Хурамхаанай аймагай Арзгун һууринай номой санда баяртай үйлэ хэрэг боложо үнгэрбэ. Ушар юуб гэхэдэ, нютагайнгаа мэдээжэ зоной намтар болон түүхэтэ үйлэ хэрэгүүдые согсолжо, номой сангай хүтэлбэрилэгшэ Ирина Цыванова ухаан бодолой лото зохёобо.

© фото: Ирина Цыванова

Манай түрэл Гаарга нютагнай амаргүй суутай, дуутай юм. Энээхэн багахан нютагһаа хэды олон мэдээжэ зон урган гараа гээшэб даа. Баргажан дайдаяа суурхуулһан хоёр генерал, хоёр уран бэшээшэ, арадай зүжэгшэн болон сэхээтэд. Нютагайнгаа түүхэ домог залуу үетэндөө заажа һургаха, мэдээжэ хүнүүдээрээ омогорхожо ябахын тула иимэ ажал хэгдэбэ. Нютагайнгаа зондо болон һургуу- лиингаа һурагшадта танилсуулгын баяр ёһолол үнгэргэгдөө. Гадуур ажаһуугаа нютагаархиднай һурагшална, мүнөө һая үнгэрһэн буряад хэлэнэй багшанарай хуралдаанда энэ лото эльгээгээбди, - гэжэ Гааргын хүдөөгэй номой сангай хүтэлбэрилэгшэ Ирина Цыванова хэлэнэ.

Залуушуулаа Эхэ нютагтаа дуратайгаар хүмүүжүүлгэ болон түрэһэн газарайнгаа түүхэ мэдэжэ ябахань - энэ түсэлэй гол зорилго болоно.

Ерэһэн айлшадтаа бэлэг болгон барихада болоно. Юрэдөө, Гаарга нютагайнгаа мэдээжэ зоной намтар, хэһэн үйлэ хэрэгыень мүнхэрүүлһэн ажал болоно даа.

Фото: Ирина Цыванова