Эдэй засаг 27 mar 2020 1007

​Салингай асуудал

Сайн байна, уншагшад! Үнгэрһэн долоон хоногто социальна холбоон соо уладай онсо анхарал татаһан зарим тэды постнуудые заншалта ёһоороо хараалхамни. Короновирусай һүжэрһэн ушарһаа олон тоото хэмжээ ябуулганууд хойшолуулагдажа, абяа шэмээгүй болоо гэхээр. Тиибэшье олоной хэлсэхэ шалтагаан олдоод лэ байдаг гүб даа.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Хойто Байгалай болон Муяын аймагуудаар ябаһан байна. Северобайкальск хотын 5-дугаар гимназиин тоо бодолгын багша Цыремпил Доржиевай салин тушаа асуудалда үгэһэн харюуень аматайл хүн шүүмжэлээ ха. Тэрэ хөөрэлдөө дурадхаһуу: Цыремпил Доржиев: - Би энэ асуудал олон удаа бодхоогоо һэм. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэдэшье сэхэ хандаа бэлэйб. Салингай дунда зэргын хэмжээн улас доторнай яһала һайн. Хэды болоноб даа? 

Цыремпил Доржиев

facebook.com

Алексей Цыденов: - 34 мянга болоно. 

Цыремпил Доржиев: - Гайхалтай юумэ хэлэһүү. Һүүлэй 3 жэлэй туршада минии салин нэмэгдэжэл байгаа. Юундэб гэхэдэ, гурбан жэлэй саана долоон хоногтоо 18 саг хэшээлнүүдэй орондо 36 саг абаад ябааб. Удаань 38 саг болоо. Мүнөө 40 саг абанхайб. Тиигэжэ дунда зэргын салинда дүхүү болгоноб. Юрэнхылэгшын майн зарлигуудые иигээд дүүргэнэбди. Энээн тухай нэгэнтэ бэшэ хэлээ һэм. Тон хүндүүлхэй асуудал болоно. Һайн даа. 

Алексей Цыденов: - Би өөрынгөө сагаар хубаалдахаарби. Һарадаа 350 саг болоно. Нэгэтэ тоолоод үзөө һэм. Танай шүүмжэлэл ойлгоноб. Танай салин нэмэхын тулада бүхы арга боломжонуудые бэдэрнэбди. Январиин 1-һээ эмшэдтэ салингайнь жаса 890 сая түхэригөөр дээшэлүүлээбди. Үнгэрһэн жэлдэ һуралсалай һалбариинхиие 450 сая түхэригөөр нэмээбди. Дунда зэргын салингай хэмжээн соо коммунальна ажахын түлөө түлбэриие оруулаагүйбди. 

Багшын асуудалай зүйтэй байһыень олон зон тэмдэглэнэ. Һуралсалай һалбариин бэрхэшээлые сэхэ руунь хэлээ гээдшье заримашуул бэшэнэ. Жэшээнь, Наталья Хазагаевагай һанамжаар, гүрэн дотор һуралсалай һалбари дууһан һалаа. Багша хүн хүндөө алдаа. Бага салин абахаһаа гадуур гэртэхинэй зүгһөө хэды ехэ даралта тэсэнэ гээшэб. Эгээл тиимэһээ наһатай зон лэ һуралсалай һалбарида үлэнхэй. 

Мэдээжэ юрист Николай Васюткин Буряад Уласай Толгойлогшын болон багшын ажал зэргэсүүлжэ болохогүй гэжэ буруушаагаад, иигэжэ тэмдэглэбэ: «Алексей Цыденов энэ багшые ойлгоогүй. Уласаймнай толгойлогшо ехэ ажал ябуулна. Оролдоношье, хэнэшье гэжэ мэдэнэбди. Теэдшье 40 саг хэшээлһээ гадуур багша дэбтэрнүүдые шалгахаһаа эхилээд, хэды шэнээн бэлдэлгэ хэнэ гээшэб. Тоолоод үзэхэдэ, үнөөхил 350 саг сүлөөгүйл байна. Хэрбэеэ багша 34 мянган түхэриг салин абадаг һаань, уласай толгойлогшо декларациин ёһоор 456 мянган түхэриг һара бүри абана. Илгаань ехэ. Магад, буруушье байжа болохоб. Гэбэшье багшанарай салин – асуудал бэшэ, ёһотой бэрхэшээл болоно гээшэ. Энэ бэрхэшээл шиидхээгүй һаа, нэгэ хэды болоод, һуралсалайнгаа һалбариие алдахамнай. Һургуулинууд руу залуушуул ошоногүй».

Буряад Уласай Толгойлогшын энэ харюуда хамба лама Дамба Аюшеев баһал анхаралаа табиһан байна. Олониитын палатын гэшүүн Биликто Дугаров хамба ламын бэшэһыень шүүмжэлжэ мэдэнэ. «Жолоошондо харгы бү заа, ламада ухаа бү заа гэжэ урданай үгэ байдаг»,- гээд, Дандар Базаржапов амыень таглахаяа оролдобо.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА​