Эдэй засаг 1 jun 2020 522

​Буряад Уласай эмнэлгын эмхинүүдтэ Алас Дурнын хүгжэлтын жаса туһа хүргэһөөр

Буряад Уласта энээнһээ урид 11,3 мянган эмшэдэй бэеэ аршалха костюмууд дамжуулагдаһан һаа, мүнөө энэ тоо 21,4 мянган хүрэтэр дээшэлээ.

Алас Дурнын тойрогто эмшэдэй бэеэ аршалха хубсаһан олоор асаргадаа. Тиигхэжэ тойрогой можо нютагуудта Covid-19 үбшэнтэниие аргалагшадта 58 мянган костюмууд абтаа. Июниин эхеэр үшөө иимэ комбинезонууд дамжуулагдаха юм.

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо –Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневэй даалгабаряар болон Ородой Зүүн зүг хүгжөөлгын яаманай хабаадалгатайгаар Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын жаса Алас Дурнын тойрогто туһа хүргэлгын хэмжээндэ энэ ажал ябуулагдана.

«Эмнэлгын хэрэгсэлнүүдые худалдан абалгада бюджетнэ бэшэ жасаһаа мүнгэн һомологдоо», - гэжэ Юрий Трутнев тэмдэглэбэ.

Алас Дурна нютагай можо нютагуудаар эмнэлгын хэрэгсэлнүүд тараагадхадаа, эмнэлгын эмхинүүдтэ тэдэнэй дутагдал хараада абтана. Тиигэжэ Буряад улас, Саха (Яхад), Үбэр Байгалай хизаар, Камчаткын хизаар, Примориин хизаар, Хабаровскын хизаар, Амурска можо, Еврейскэ автономно можо, Сахалинай можо, Чукоткын автономно тойрогто туһа хүргэгдэхэ.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг