Эдэй засаг 16 jun 2020 385

Буряад уласта нооho хайшалаан эхилбэ

Хүдөө ажахын шухалай ажалнуудай нэгэн болохо нооһо хайшалаан Буряадта эхилээ

Хүдөө ажахын шухалай ажалнуудай нэгэн болохо нооһо хайшалаан Буряадта эхилээ


Уласай фермернүүд хонидой нооһо хайшалаанда бэлдэжэ, нооһоной шанарай уридшалhан сэгнэлтэ үнгэргэжэ, хэзээ ямар hүрэг хайшалагдахаб, хүдэлмэрилэгшэдэй салин тодорхойлжо, нооhо худалдажа абагшадтай хэлсээ баталаа. Сэлэнгэ аймагай «Юрөө» СПК-да эгээ ехэ нооhо хайшалагдахаар хүлеэгдэнэ.
- Хонин ажахы хадаа уласай хүдөө ажахын түрүү hалбаринуудай нэгэн. Бидэ жэл бүри хониной тоо олошорно гэжэ харанабди. Хоёр-гурбан жэлэй саана хониной мяха худалдахань бэрхэшээлтэй һаа, мүнөө үүсэлэлгын хоёрдохи цех нээгдээ. Тиихэдэ нооhоной үйлэдбэрилхэ асуудал шиидхэгдээгүй байна, - гэжэ мал үдхэлгын таhагай, отог угай ажалай ба загаhанай ажахын Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай мал үсхэбэрилгын, үүлтэртэ малай болон загаһанай ажахын таһагай дарга Андрей Попов хэлэбэ.


Буряад уласай Бурятстадай мэдээнүүдhээ жэл бүри 420 тонно нооhоной үйлэдбэрилэгдэнэ, тэрэ тоодо 100 тонно нарин нооhон болоно. Тэрэниие худалдаха талаар асуудал гаранагүй. Харин шэрүүн нооһо худалдаха аргагүй шахуу гэжэ Андрей Попов нэмэбэ. Уласай «Наран» гэhэн эмхи, 50 тонно нооһо худалдажа абана, үшөө 50-100-аад тонно наймаашад абана, үлэhэн нооhониинь хэрэггүй болошоно.


Гүрэнэй тэдхэмжын ашаар хонишод һүрэгэйнгөө үүлтэр һайжаруулха аргатай. Тиихэжэ эхэ хонидой түлбэриин 50% хүсэлдүүлэгдэнэ, хуса хониной – 70%. Тэрэнэй хажуугаар худалдаанай эхэ хонидые тэжээлгэдэ гүрэнэй дэмжэлгэ үзүүлэгдэхэ.
Мүнөө хонишодой гол зорилго хадаа абаhан хурьгадаайнгаа тоо үсөөлэнгүй хараха, тэжээл, үбһэ ногоогоо бэлдэхэ. Тэдээнэй үгөөр, тэнгэриин хайра хүлеэхэ хэрэг үгы .

 
Июлиин hүүл багта нооhо хайшалаанай дүнгүүд согсологдохо. 400 тонноһоо дээшэ нооhо абахаар түсэблэгдэнэ. Энэ уласай ажахы бүхэнэй эдэй засагай бэхижүүлгын гол баримтануудай нэгэн болоно. Тиихэдээ ямар сэнгээр нооhо худалдахаб гээшэһээ дулдыдана. 2020 оной эсэстэ Хори аймагта үшөө нэгэ үүсэлэлгын цех нээгдэхэ түсэбтэй гэжэ Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман мэдээсэнэ.