Эдэй засаг 22 jun 2020 505

​Буряад Уласта ниигэмэй 16 объектнүүдые барилгада болон ехэ заһабарилгада мүнгэн һомологдохо

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо –Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневай хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн Алас Дурнын ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын асуудалаар суглаанда үзэхэ ниигэмэй хангалгын байгууламжа хүгжөөхэ тухай хэлсээ.

Алас Дурнын тойрогой эдэй засагай хүгжэлтын түбүүдтэ 2022 оной дүүрэтэр 98,6 миллиард түхэриг һомологдохо  (2018 ондо – 23,7 миллиард түхэриг,  2019 ондо – 37,3 миллиард түхэриг, 2020 ондо – 27,2 миллиард түхэриг, 2021 ондо – 10,1 миллиард түхэриг, 2022 ондо – 0,15 миллиард түхэриг).

- Федеральна мүнгэнэй хэмжээндэ 309 объектнүүдые баригдаа. Энэ болбол һургуулинууд, хүүгэдэй сэсэрлигүүд, больниөанууд, хүүгэдэй түбүүд, спортын объектнүүд, инженернэ хангалгын байнгууламжын объектнүүд болоно. Мүн баһа ниигэмэй 230 эмхи зургаануудта болон хангалгын байгууламжын объектнүүдтэ ехэ заһабари хэгдээ, 104 больницанууд болон 117 ФАП-уудта, 75 техникумуудта тоног түхеэрэмжэнүүд худалдан абтаа, 128 тээбэриин хэрэгсэлнүүд, 325 хүүгэдэй талмайнууд, 37 гудамжын тренажернууд, Алас Дурнада хүдэлдэг эмшэдтэ болон багшанарта 200 квартира худалдан абтаа. Коронавирусай халдабариин тараһан ушарһаа абтаһан хизаарлаһан хэмжээнүүд ниигэмэй хангалгын байгууламжа хүгжөөхэ талаар ажалда нүлөө үзүүлээ. Гэбэшье барилгын объектнүүдэй талаар ажал яһала урагшалба. Бидэ энээниие хараадаа абажа, ажалаа шэнээр залан хүтэлхэ ёһотойбди, юундэб гэхэдэ бюджедэй мүнгэн тон ашаг үрэтэйгөөр гаргашалагдаха ёһотой бшуу, - гэжэ Юрий Трутнев хэлээ.

Алас Дурна ба Арктика хүгжөөхэ талаар Ородой Холбоото Уласай сайд Александр Козловой хэлэһэнэй ёһоор, 2020 ондо бэелүүлэгдэхэ хэмжээ ябуулгануудай анализ хэгдэжэ, мүнгэ шэнээр хубаарилха талаар дурадхалнууд оруулагданхай.

Алас Дурнын нютаг можонуудһаа 14 хэмжээ ябуулгануудай талаар алмагдаһан мүнгөөр (230,6 сая түхэриг), дүүргэгдээгүй 20 хэмжээ ябуулгануудаар (4 млрд 361,6 сая түхэриг) ба 3 нютаг можонуудта нэмэлтэ һомололгоор (394,8 сая түхэриг) 4 млрд 592,2 сая түхэригые шэнээр хубаарилха дурадхалнууд ороо.

Алас Дурнын тойрогой арбан нютаг можонууд: Буряад Улас, Үбэр Байгалай, Примориин, Хабаровскын ба Камчаткын хизаарнууд, Амурай, Магаданай, Сахалинай можонууд, Еврейн автономно можо, Чукоткын автономно тойрог федеральна мүнгэ шэнээр хубаарилха талаар дурадхалнуудые үзүүлээ.

Буряад Уласта эмнэлгын эмхинүүдтэ нэмэлтэ тоног түхеэрэмжэнүүд шэнээр хубаарилагдаһан мүнгэндэ абтаха болоо. 16 шэнэ хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэлгэдэ зүбшөөрэл абтаа. Эдэ болбол Хяагта хотодо хүүгэдэй сэсэрлиг, Нестерово һууринда соёлой байшан, Улаан-Үдэдэ тулалдаанай спортын нютаг можын түб барилга, Улаан-Үдэдэ 35 дугаар һургуулида ба Наушка тосхондо һургуулида, Хойто-Гол һууринда ба Шэмхэ һууринда соёлой байшангуудта, Баргажан һууринда “Звездный” гэһэн хүүгэдтэ туһа хүргэхэ түбтэ, Хойто Байгалай ниигэмэй-махабад һэргээлгын түбтэ ехэ заһабарилга хэлгэ мүн. Улаан-Үдэ хотодо Хүн зониие ажалаар хангалгын түбтэ ба хотын нэгэдэхи поликлиникын амбулаторидо, Ильинка һууринда соёлой байшанда, Шэнэ Бэрээн һууринда котельнидэ, Петропавловка һууринда котельнидэ байшан худалдан абтаха. 24 автобусуудые: Муя аймагта 2 автобус ба Улаан-Үдэдэ 22 автобус нютаг можо худалдан абаха.

Юрий Трутневай хэлэһээр, нютаг можонуудай хүтэлбэрилэгшэнэр хотын оршон болбосон түхэлтэй болгохо асуудалда анхаралаа хандуулха ёһотой.  

Суглаанай дүн гаргахадаа, “Ниитэ нэгэн тэдхэмжын” хэмжээндэ Ородой Холбоото Уласай Зүүн зүг хүгжөөхэ яаманай үгэһэн федеральна мүнгэ ашаг үрэтэйгөөр хэрэглэлгэ амбан захирагшада шанга хиналта хэхэ хэрэгтэй, ба барилгын ажалнуудай шанарай түлөө анхарал хандуулхыень даалгаа.

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан