Эдэй засаг 26 jun 2020 676

​Буряад Уласта тамирай томо ордонууд баригдана

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Улаан-Үдэ хотодо спортын хоёр томо ордон бодхоогдожо байнхай. Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ эдэ барилгануудые Буряад Уласай тамирай болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар сайд Вячеслав Дамдинцурунов шалгаһан байна.  

- Эгээл ехэ барилганууд болон тамирай бусад танхимуудые бод­хоолго гү, али заһабарилга “Спорт - норма жизни” гэһэн бүхэроссиин түсэлэй ашаар бэелүүлэгдэнэ гээ­шэ. Тус түсэлэй ёһоор федеральна бюджедһээ ехэ мүнгэн манай ула­ста дамжуулагдана, - гэжэ абаһаар лэ Вячеслав Дамдинцурунов мэдүүлнэ.

Можонууд хоорондын хоккейн түбэй һуури табигдажа, газар доро­хи түрүүшын дабхар бодхоогдоод байнхай. Эдэ үдэрнүүдтэ байшанай түмэр армаг тодхогдожо эхилхэнь. Хүгжэлтын шэнэ замда гаража байһан “Улан-Удэстальмост” гэһэн заводто бүхы түмэр армаг хэгдэ- хээр хэлсэгдэнхэй.

- Түбэй дэргэдэ хоёр мүльһэн талмай байхаар хараалагданхай. Уласай хоккейн һургуулиин шабинар миинтээр һорилго хэхэ юм. Хажуугаарнь фигурна һолжоролго, кёрлинг гэхэ мэтэ тамирай зүйлнүүдээр бэеэ һоридог эдиршүүл бэлэдхэл гараха. Мүн талмайн сүлөө байха сагта юрын зон мүнгэ түлөөд, дуран соогоо сэнгэхэ аргатай. Томо ордон соо шатарай клуб, фитнес-түб, спортын хубсаһанай дэлгүүр өөр өөрын һууритай байха, - гэжэ Вячеслав Дамдинцурунов хөөрэнэ.

Мүльһэнэй ордон 2021 оной декабрь һарада бэлэн боложо, үүдэеэ сэлихэ юм. Мүн һур харбалгын түбэй шэнэ байшан мүнөө жэлдэ ашаглалгада тушаагдахаар хараалагдана.

- Холоһоо харахада, олон үнгэтэ һайхан байшан бодхоогдожо бай­на, нюдэ баярлуулна. Барилгашад­тай зарим шиидхэгдээгүй асуудал­нуудые хэлсээбди, - гэжэ сүлжээ холбооной хуудаһанда сайд бэшээ.

Барилгашад ордоной торхо бодхоогоод, оройень хушанхай. Зайн галаар, халуун, хүйтэн уһаар хангалгын соргонууд татагдаа. Даб дээрээ тэдэ зосоо талые шэрдэн, шэмэглэлгын ажал ябуулжа эхилэнхэй.

Олимпиин наадануудай ба дэл­хэйн чемпионадай харбалгын тал­майтай адли утаашаа 70 метр хэм­жээтэй энэ ордон уласхоорондын бүхы эрилтэнүүдтэ таарама юм. Шухалань гэхэдэ, Буряадай тамир­шад жэлэй дүрбэн сагта һорилго гараха аргатай болохонь. Ордоной газаа баһа харбалгын талмай зохёог­доно. Тиимэһээ Ород гүрэнэй суглуулагдамал командын бүридэлдэ ороһон түрүү тамиршадшье Бу­ряадтамнай ерэжэ, һорилго бэ­лэдхэлгын хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ бэзэ гээд найдагдана.

Буряад Уласай тамирай болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар сайд гансаараа барилга хинана бэшэ, түрүү тамиршадшье тэндэ ошожо, барилгашадта зүбшэлнүүдые үгэнэ.

2020 ондо Буряадай ниислэл хотодо тулалдаануудай томо түб бодхоогдожо эхилхэнь. Мүн 2021 ондо Улаан-Үдын 103-дахи квартал­да спортын-амаралгын шэнэ түб баригдахаар түсэблэгдэнхэй.

“Спорт – норма жизни” гэһэн бүхэроссиин түсэлэй аша туһаар үшөө ямар спортын талмайнууд, байшанууд заһабарилагданаб, шэнээр баригданаб гэжэ удаадахи дугаартаа дуулгахабди.

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан