Эдэй засаг 13 jul 2020 458

​Буряад Уласта жэмэсүүдэй үдхэн ундан бэлдэгдэжэ эхилхэнь

Жэмэсүүдэй, хээрын болон огородой эдеэ буйлуулдаг «Урожай» гэhэн хүдөө ажахын хамтарал ООО «Бурятконсервпромай» мэдэлдэ ажалаа бэелүүлнэ. ССОПК «Урожай» ургасын сагай эхилхэдэ, уласай ажаhуугшадhаа нэрhэ, шасаргана жэмэсүүдые худалдан абана.
- Жэмэсэй шанамал ундан байгаалиин эгээл сэбэр ургамалнуудаар хэгдэхэ. Һайн уларилай байдалтай газарта Буряадай ургаhан жэмэсүүд хэрэглэгдэхэ. Хүл дээрээ гаража, бэеэ дааһан ажахынуудтай хамта ажал ябуулжа, тэдхэмжэ үзүүлхэ – манай гол зорилго болоно, - гээд Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Жалсан Чирипов хөөрэжэ үгэбэ.
«Унэгэтэйн жэмэс ба газарай эдеэнэй үйлэдбэри» Буряад Уласай түрүү үйлэдбэриин эмхин болоно. 30-аад элдэб янзын зүйлнүүдтэй, тэрэнэй тоодо олон янзын салат, джем, повидло болон варени эндэ бүтээгдэнэ.
Үйлэдбэри энэ намар жэмэсэй үдхэн шүүһэ буйлуулгын ажал шэнэлхэ түсэбтэй, гэжэ Буряадай Минсельхозпрод дуулгана.
Нэрhэ, шасаргана тушааха дуратай зон энэ утасаар хандаха аргайтай:
89021-601-254–Александр Петрович;
8924-353-03-34–Наталья Николаевна.