Эдэй засаг 29 jul 2020 192

Авто унаагай эгээл зохид үнгэ ямар бэ?

Авто унаа худалдаха-наймаалжа абаха тухай мэдээсэл “Автодром” сайт дээрэ байдаг гэжэ мэдээжэ. Энэ сайт дээрэ Буряад орондо ямар үнгэтэй авто унаа  зон ехээр зохидшооноб, гээд мэдээсэгдэнэ.

Буряадтамнай ехэнхидээ боро болон мүнгэлиг сайбар үнгэтэй машинанууд олон байна. Нютагаймнай харгынуудаар зурылдадаг авто унаагай 36 % иимэ үнгэнүүдтэй байна. Удаань, сагаан үнгэтэй машинанууд олондо һайшаагдажа, хамтын тоогой 26 % бүридүүлнэ. Гурбадахи һуурида хара үнгэтэй машинанууд, тэрэнь 13 % болоно. Үшөө тиихэдэ, хүхэ болон сэнхир хүхэ, улаан, шара, хүрин, бэхэ үнгэтэй машинануудые манай эндэ обёорход.

 Түрүүшүүлэй тоодо ороһон үнгэтэй унаан худалдаанда һайнаар гарадаг, даб гэбэл муухай болоһониинь, эндэ тэндээ шударагдаһаниинь харагдадаггүй гээд олон зон тэмдэглэнэ. Гадна заһабарилгын хэрэгсэлнүүд илангаяа иимэ үнгэнүүдтэй байдаг, тиимэһээ  унаатай адли үнгэдэ тааруулжа ядаха бэрхэшээл үгы.

Росси дотор харахада,  боро (30%), сагаан (23 %), хара (18 %), хүхэ (10 %), улаан (6,5 %), ногоон (4,5 %), шара (4 %), хүрин (3 %) үнгэтэй авто унаагаар хүн ябана. Һонирхолтойнь гэхэдэ, 2016 ондо улаан үнгэтэй машинануудай тоо бага байһанаа, дүрбэн жэлэй хугасаада хоёр дахин дээшэлээд байна.

Хара үнгэтэй машинанууд Чукоткодо, Чечен болон Ингушети Уласуудта олон тоотой. Сагаан үнгэтэй унаа Ставрополиин хизаарта, Амурай можодо олон байна. Хүхэ болон сэнхир хүхэ үнгэтэй машинанууд Калиниградска, улаан үнгэтэй Новгородско хизаарнуудта олон ябана.

Москва хотодо сагаан үнгэ ехэ һайшаалтай (25 %), хара (24%), боро (22%), хүхэ (10%), улаан болон хүрин (10%), шара (3,5 %), бэхэ болон ногоон (3% доошо) үнгэтэй унаа гүйлгэнэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru