Эдэй засаг 30 jul 2020 168

Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэд хүн зониие ажалаар хангана

Хамшаг ханяаданай тараад байха үедэ хубиин олзын хэрэг эрхилдэг 16 хүн республикын хүн зониие ажалаар хангадаг түбэй туһаламжаар хүдэлмэриин 45 һуури бии болгобо.

Захааминай, Загарайн, Баргажанай, Баунтын, Бэшүүрэй, Кабанскын, Хэжэнгын, Хурамхаанай, Прибайкалиин аймагуудта болон Улаан-Үдэ, Северобайкальск хотонуудта ажаһуугшад ажалтай болобо. Һуралсалай, наймаанай,  оньһон түхеэрэлгэнүүдые заһабарилгын һалбаринуудта, хүн зониие халуун эдеэ хоолоор хангалгада, ойн ажахыда ажалай шэнэ һууринууд зохёогдоо.

Олзын хэрэг эрхилэгшэд гүрэнэй талаһаа мүнгэнэй туһаламжа абахадаа, заал һаа хүдэлмэрилэгшэдые нэмэжэ абаха эрхэтэй байна. Жэшээнь, 300 мянган  түхэриг абаа һаа 5 хүниие ажалаар хангаха уялгатай болохош.

Олзын хэрэг эрхилэгшэ Баирма Барлукова үгтэһэн мүнгэнэй ашаар компьютер заһабарилгын «PCHelp» албанайнгаа ажал улам хүгжөөжэ эхилбэ. Заһабарилгын хангалтануудые зондо үзүүлхэһээ гадна, хэрэгтэй нөөсэ зэбсэг, гарай утаһанда хэрэгтэй нэмэри зүйлнүүдые наймаалжа эхилээд, тэндээ нэгэ мэргэжэлтэниие ажалда абаа.

Наталья Шамова 300 мянган түхэригэй туһаламжа абажа, «Baby Way» гэһэн хубиин сэсэрлигтээ нэмэри бүлгэмүүдые бии болгожо, табан мэргэжэлтэдые ажалда абаа. Мүнгэндөө шэнэ эд бараа абажа, ажалаа яһала үргэдхэжэ шадаа.

Буряад Уласай хүн зониие ажалаар хангалгын түбэй мэргэжэлтэдэй мэдээсэһээр, иимэ тэдхэмжэ саг соогоо налогой болон бусад жасануудта түлбэриеэ оруулжа байдаг олзын хэрэг эрхилэгшэд абаха эрхэтэй. Хүдөө нютагта олзын хэрэг эрхилһэн мэргэжэлтэдтэ иимэ туһаламжа ехэ таарамжатай байһые тэмдэглэнэ. Тэдхэмжын аша туһаар эбэртэ бодо мал, шубуудые, гэрэй бусад амитадые худалдажа абахада болохо, гээд онсо тэмдэглэе.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru