Эдэй засаг 4 aug 2020 168

Сэсэрлигүүдэй түлбэри дээшэлбэ

Байгша оной июлиин 7-до Улаан-Үдэ хотын хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ түрэлхидэй түлбэри нэмэхэ тухай шиидхэбэри абтаа.

Шэнэ тогтоолой ёһоор, байгша оной сентябриин нэгэнһээ хүүгэдые харууһалха болон абаад байха талаар мүнгэн дээшэлхэ.

2015 ондо энэ түлбэри нэмэгдэжэ, тэрэ сагһаа хойшо дээшэлээгүй гэжэ тэмдэглэе.

Жэлтэйһээ гурбатай хүүгэд тэбхэр хоног соо сэсэрлигтэ ябаа һаань нэгэ үдэрэй түлөө 148 түхэриг хэрэгтэй болохо. Харин үдэрэй туршада 8-10 саг саадта ябаа һаа 123 түхэриг түлэгдэхэ болохо. Гурбатайһаа долоон наһатай хүүгэдэй түлбэри 152 түхэригһөө эхилээд, 183  түхэриг хүрэтэр болохонь. Саг зуура хүүгэдэй байха бүлгэмүүдтэ 1-3 наһатай хүүгэд нэгэ үдэрэй туршада 131 түхэриг, 3-7 наһатай хүүгэд 165 түхэриг түлэжэ эхилхэ.

Һүүлэй үедэ гол эдеэ хоолой сэн дээшэлнэ. Гол эдеэ хоолой зүйлнүүдэй  сэнгүүдые харахада, 2015 онойхидо орходоо аяар 32% дээшэлһэн байна. Гадна Роспотреб-хиналтын эрилтээр хүүгэдэй эдеэ хоол калоринуудай талаар болон витаминуудай хэмжээгээр эрилтэдэ хүрэнэгүй.  Эдэ дундануудые усадхагты гэһэн мэдээн саг болоод лэ ородог", - гээд Улаан-Үдэ хотын экономико болон мүнгэ һангайн талаар управлениин дарга Валерий Цыбикдоржиев хэлэнэ.

Түлбэри нэмэхын урда Роспотреб-хиналтын мэргэжэлтэдтэй, сэсэрлигүүдэй түлөөлэгшэнэртэй, депутадуудтай хөөрэлдөөнүүд боложо, олониинь түлбэри дээшэлүүлхые зүбшөөһэн байна.

Түрэлхидэй түлбэриин мүнгэн хүүгэдые эдеэ хоолоор хангалгада, бэеын ариг сэбэрые сахилгада, үдэрэй журам баримталгада гаргагдадаг гээд һануулая.
Гэхэтэй хамта эрэмдэг бэетэй, үншэн, түрэлхидэй тэдхэмжэ үгы үлэһэн, туберкулёз үбшэнтэй   үхибүүд сэсэрлигтэ түлбэригүйгөөр ябадаг. Олон хүүгэдтэй, һарын туршада ажамидарха хэмжээнһээ бага олзо оршотой түрэлхидэй түлбэриинь 50 % хүнгэлэлтэтэй.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru