Эдэй засаг 8 sep 2020 381

​Буряад Уласта 6%-тэй хүнгэлэлтэтэй ипотекэдэ 116 саяһаа дээшэ мүнгэн һомологдоо

© фото: pixabay.com

2018 оной январиин 1-һээ хүүгэдтэй гэр бүлэнүүдтэ хүнгэлэлтэтэй ипотекэ үгэхэ программа бэелүүлэгдэнэ. Тэрэнэй ёһоор, 2018 оной январиин 1-һээ хоёрдохи, гурбадахи болон удаадахи үхибүүтэй болоһон бүлэнүүд 6%-тэй хүнгэлэлтэтэй ипотекэ абаха аргатай. Алас Дурнын федеральна тойрогой ажаһуугшад Буряад Уласай дэбисхэртэ гэр худалдана абахадаа, 5%-тэй урьһаламжа абаха аргатай юм.

2019 оной мартын 28-ай 339-дэхи тогтоолоор урьһаламжын абтаһан бүхы болзорто хүнгэлэлтэ хараалагдаа. Тиихэдэ урид абтаһан ипотекэдэ рефинансировани хэхэ арга хараалагданхай.

Хүдөө нютагуудта гэр худалдан абахадаа, гансашье шэнэ гэрнүүдтэ байра абаха бэшэ, харин хуушан гэрнүүдтэшье абахаар юм. Тиихэдэ 2019 онһоо 2022 он болотор хараалагдаһан гэр бүлын ипотекэ 2024 он болотор үргэлжэлүүлэгдээ.

Буряад уласта программын бэелүүлэгдэжэ эхилһэн сагһаа хойшо 214 гэр бүлэ хабаадана. Байгша оной эхилһэн сагһаа хойшо 59 бүлэ 116,5 саяһаа дээшэ түхэригэй урьһаламжа абаа.

Фото: pixabay.com