Эдэй засаг 16 sep 2020 238

Буряадта хартаабхын баян ургаса хуряагдана

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай мэдээсэлэй албанай дуулгаhаар, мүнѳѳдэрэй байдалаар 36,4 мянган тонно хартаабха малтагдаад байна.

«Хоёрдохи хилээмэн» гэжэ нэрлэгдэhэн ургамал тарилгада үгтэhэн газарай 2,4 мянган гектарhаа хартаабха хуряагдаа.

Улас дотор нэгэ гектар газарhаа дунда зэргээр 150,3 центнер хартаабха абтана. Харин хүдѳѳ ажахынуудта нэгэ гектарhаа 177,4 центнер хартаабха суглуулагдана.

Эгээл баян ургаса Ивалгын аймагта ажалаа ябуулдаг «Газар» гэhэн хүдѳѳ ажахын үйлэдбэриин эмхин абана. Ажахыда 160 гектар газарта хартаабха hуулгагдаад, 97 % хуряагданхай. Эдэ үдэрнүүдтэ наратай уларилай тогтобол ажал түгэсэхэ.

Фото: egov-buryatia.ru

Читайте также