Эдэй засаг 17 sep 2020 145

​Улаан-Үдэдэ хотын унаагай сэн нэмэхэ гү?

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаанай гэрэл зураг

Һаяхана Улаан-Үдын Һунгамалнуудай зүблэл автобусоор болон трамвайнуудаар ябаһанай түлөө сэн бодхоохо тухай хуралдаа үнгэргэбэ. Түрүүн энэ асуудал хотын эмхи зургаанай тарифна комисси хараадаа абаад, зүбшөөлөө үгэһэн байна.

Тиин хото соогуур ябадаг автобусуудай сэн 24 түхэриг, трамвайн 18 түхэриг хүрэтэр бодхоохые дурадхаһан байна. Энээн тухай хэдэн ондоо һанамжанууд орожо, олон арсалдаата асуудал шиидхэгдээ.

- Энэ асуудал жэл бүри зүбшэн хэлсэжэ байха ёһотойбди гэжэ хэдэн жэлэй туршада хөөрэлдэнэбди. Тиигэхын орондо табан жэл болгожорхёод, гэнтэ сэн бодхоожорхиходо, арад түмэн ехэ эсэргүүгээр угтана ха юм. Бага багаханаар нэгэ-хоёр түхэригөөр аалихан нэмэжэ байхада, зондошье, жолоошодтошье ойлгосотой байха һэн, - гэжэ транспортын болон харгы замай ажахын профсоюзай түрүүлэгшэ Игорь Сластин хэлээ.

Ута замай экспресс ба полуэкспресс 134-дэхи ба 135-дахи автобусуудые 22 түхэригһөө 28 хүрэтэр бодхоохо гэжэ түсэблэгдэнэ. Энэнь гансата 27 процентээр ехэ болошоно.

- 20-һоо 24, 15-һаа 18 гэжэ хэлээд, гэнтэ 22-18 хүрэтэр аяар зургаан түхэригөөр ехэ болгохо гэнэт. Энээнииетнай зүбшөөнэгүйб. Үшөө һаял хараада абтажа байхадань, арад зон дураа гутажа байнхайнууд һэн. Бодожо үзэхэ хэрэгтэй. Иимээр сэн бодохо ёһогүй, - гэжэ Улаан- Үдэ хотын Һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Чимит Бальжинимаев һаналаа мэдүүлээ.

«Ута замай автобусуудай маршрут Улаан-Үдэһөө Загарайн аймагта ородог Сосновый Бор, Звёздный һуурин хүрэтэр ошодог юм. Үмсын унаатай жолоошод аяар тиишээ ошохоёо зүбшөөнэгүй. Тиимэһээ энээниие муниципальна үйлэдбэриин газар бэе дээрээ даажа абана», - гээд, Улаан-Үдын эмхи зургаанай транспортын, эдлэлгын болон олзо ябуулгын түрүүлэгшэ Юрий Ткачёв харюусана һэн.

Удаан зүбшэһэнэй удаа эдэ ута замай маршрудуудые хотын заха Мелькомбинат болотор болгоод, 20 процентээр нэмэхэ гэжэ хэлсэбэ. Энээнииень «Городские маршруты» холбооной захирал Алексей Кожевников дэмжэһэн байна.

«Истанануудые» шанар һайтай унаагаар һэлгэхэ хэрэгтэй гэһэн һанамжаһаа 2013 ондо 15-һаа 17 түхэриг болотор сэн бодхоогдоо. Тиигэжэ томонууд «Фиат Дукато» автобусууд бии боложо, хүн зон зогсоод ябаха аргатай болоо. Энэ шалтагһаа унаануудые автоинформатор болон видеорегистраторнуудаар хангаха хэрэгтэй гээд, хүнүүдые 20 түхэригөөр зөөжэ эхилһэн юм.

Харгы заһабариин, саһа, бороогой орохо сагта гү, али үдэшэ үглөөниинь машинануудай обооролгын үедэ яаража ябаһан зон трамвайда һууха баатай болодог. Трамвайн зам хотын гурбан аймаг багсаабашье, зоной һанаанда үшөөл хүрэнэгүй. Хотын заха үзүүр болохо Восточный һуурин, Сэлэнгын зүүн бэе болон 100-дахи кварталнуудаар ябаа һаань, ехэ баяртай байха һэмди гэжэ олон хүн һанамжаяа дуулгадаг. Мүнөө сагта трамвайн зам 56 модо хэмжээнэй болодог юм. Саг үргэлжэ замуудынь хуби хубяаршье һаа, заһабарилагдажа байдаг. Мүн трамвайнуудшье шэнэлэгдэнэ. Тэрэшэлэн 2019 ондо 15 шэб шэнэхэн трамвай ерээ. Тэдэнэр зөөлэн һууринуудтай, уужам, һаруул, түргэн гүйдэлтэй гээд тэмдэглэлтэй. Энээнэй урда тус унаагай 90 хуби хуушараад байгаа. Тиигэбэшье үдэр бүри 40 трамвай харгы замда гарадаг һэн. Энэ жэл Москваһаа тон шэнэ бэшэ, анхан ябажа байһан аад, шанар һайтай үшөө 10 трамвай ерэхэеэ хараалагдана.

Һүүлшынхиеэ трамвайгаар ябаха сэн 2016 ондо 14 түхэриг байһанаа 15 болоһон байна. Тиихэдэ зайн галай сэн часай кВт 2,87 түхэригтэ байгаа. Харин мүнөө 2,94 кВт/ч болонхой. Саашадаа үшөө бодохонь мэдэгдэнэгүй.

Һунгамалнууд тус шэглэлээр табигдаһан зүрилдөөтэ асуудал хотын хороонуудай зүблөөн дээрэ гаргаха гэжэ хэлсэбэд.

Автор: Елена ДОНДОКОВА

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаанай гэрэл зураг

Читайте также