Эдэй засаг 21 sep 2020 135

​Улаан-Үдын дунда мэргэжэлэй 8 hургуулида тамирай шэнэ талмайнууд баригдаха

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Улаан-Үдын дунда мэргэжэлэй 8 hургуулида тамирай ондо ондоо түхэлэй шэнэ талмайнууд баригдаха. Бүхыдөө тамирай найман талмай байгуулагдаха.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай тогтоолоор «Демография» үндэhэн түсэлөөр «Спорт-норма жизни» федеральна түсэлэй хэмжээндэ Буряад Уласта федеральна hанhаа 61,2 сая түхэриг hомологдоо.

- Дунда мэргэжэлэй hургуулинуудай дунда тамирай элдэб янзын зүйлнүүдээр урагшатай команданууд байгуулагданхай. Тамирай шэнэ талмайнуудай ашаар оюутад мэргэжэнги спортдо үндэр амжалтануудые туйлаг лэ. Гэхэтэй хамта, тамирай талмайнуудта гансашье залуушуул бэшэ, хотын ажаhуугшад сугларжа бэеэ hорихо аргатай, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэбэ.   

Мүнөө Буряад уласай багшанарай, ой үйлэдбэриин болон М.Н. Ербановай нэрэмжэтэ аграрна колледжнүүдтэ тамирай талмайнууд ашаглалгада тушаагданхай.

Сентябрь hарын hүүл болотор Буряадай үндэhэтэнэй 1-дэхи лицейдэ, уласай олон шэглэлэй колледждо, Байгалай колледждо, авиационно техникум болон уласай индустриальна техникумдэ барилга дүүрэхэ.

Ярууна аймагай Үльдэргэдэ, Хойто Байгалай Верхняя Заимка нютагта, Ивалга аймагай Сотниководо, Тулунжада, Кабанск аймагай Шэнэ Энхалук нютагуудта янза бүриин тамирай талмайнууд ашглалгада тушаагданхай гэжэ hануулнабди.  

2020 ондо Буряад Уласта бүхыдөө 600 сая түхэригэй тамирай 36 объектнүүд баригдаха. Тэрэ тоодо, Кабанск hууринда hур харбалгын уласай түб, Хоридо боксын танхим, долоон стадион болон тамирай 25 талмайнууд, Сотниково тамирай байшан баригдаха.

Источник: Буряад Уласай Засагай газар

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Читайте также