Эдэй засаг 21 sep 2020 556

Эрхим шанараа тодорхойлон

Буряад Уласай  ажахынууд, эмхинүүд буйлуулдаг эдеэ хоолойнгоо  hайн шанарыень тодорхойлжо, саашань, үргэн дэлгүүртэ гаргажа наймаалха  зорилготойгоор «Гарантия качества – 2020» гэhэн харалганда хабаадаха арга боломжотой.

Орос Уласай хэмжээнэй харалганда амжалта туйлаhан ажахы болон үйлэдбэриин эмхин ямаршье дэлгүүртэ бараагаа наймаалха эрхэдэ хүртэдэг гээд», - Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов тэмдэглэнэ.

Харалганай жюриин гэшүүдэй тоодо Оросой Уласай түрүү hалбаринуудай түлѳѳлэгшэд, Yндэhэтэнэй холбоонуудай мэргэжэлтэд орожо, буйлуулагдадаг эдеэ хоолой хэдэн номинацинуудаар дүн гаргадаг. Олоной дурадхалда ундын, аршаантай  зүйлнүүд, мяхаар, загаhаар хэгдэhэн эдеэн,  hүнэй, талханай, хүүгэдэй эдеэн  болон бусад зохид хоол табигдадаг.

Yнгэрhэн жэлэй харалганда Орос Уласай 58 можо нютагуудhаа, хари гүрэнүүдhээ үйлэдбэрилэгшэд хабаадаhан. Энэ харалганай ашаар эрхим эдеэ хоол буйлуулдаг ажахынууд саашадаа али нэгэн нютаг, гүрэн абаашажа наймаалха тухай хэлсээ баталдаг. Тиимэhээ энэ хэмжээн саашанхи хүгжэлтэдэ ехэ нүлѳѳтэй.

«Бурятмяспром» бүлгэм нёдондо жэл энэ харалганда хабаадажа, олондо дурадхагдаhан зүйлнүүд сооhоо үхэрэй мяхаар хэгдэhэн тушенка болон «Сервелат» колбаса үндэр сэгнэлтэдэ хүртэhэн байна. Тэрээнэй удаа «2018 оной Мяханай эрхим зүйл» гэhэн үндэр нэрээр үйлэдбэрилдэг эдэ хоёр зүйл нэрлэхэ эрхэтэй болонхой.

 

Фото: yandex.ru