Эдэй засаг 22 sep 2020 446

Улаан-Yдэ хотодо гэрнүүд олоор баригдана

Буряад Уласта гэр байра барижа, ашаглалгада тушааха хэмжээн байгша ондо доошолоод байна. Январь hараhаа эхилээд, август hара болотор уласта хамта дээрээ 1097 гэр ашаглалгада тушаагдаа. Энэнь нёдондо жэлэйхидэ орходоо 11,7%-ээр доошолоод байна. Баригдаhан гэрнүүдэй диилэнхи хубинь - Улаан-Yдэ хотодо. Саашадаа Ивалгын, Кабанскын, Загарайн, Байгал шадарай аймагуудта болон Северобайкальск хотодо гэрнүүд олоор баригдаа. Yмсын ажаhуугшад 90 мянган дүрбэлжэн метр хэмжээтэй гэрнүүдые энэ жэлэй арбан hарын туршада бодхоогоо гээд хэлэлтэй.

Фото: uu-srub.ru