Эдэй засаг 24 sep 2020 357

Буряад Уласта ниигэмэй удха шанартай 342 эмхи интернедтэй болобо

Тус хэмжээ ябуулга «Цифровая экономика» гэжэ түсэлэй хэмжээндэ бэелүүлэгдэнэ

Буряад Уласта «Цифровая экономика» гэһэн үндэһэн түсэлэй ээлжээтэ шата болзорһоо урид бэелүүлэгдэбэ. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай тогтоолнуудые бэелүүлгын хэмжээндэ ниигэмэй 342 эмхи -  һургуулинууд, эмнэлгын эмхинүүд, Дотоодын хэрэгүүдэй таһагууд, түймэр саралгын таһагууд, һомонуудай захирганууд хурдан интернедтэй болобо. Үндэһэн түсэл бэелүүлгэдэ «Ростелеком» бүлгэм улас дотор 400 модоной зайда волоконно-оптическэ һужаа татаһан байна.

Байгша ондо Буряад Уласай 18 аймагта ажал ябуулагдаа. Хяагта, Хори, Загарай аймагуудта эгээл ехэ ажал хэгдээ. «Цифровая экономика» гэһэн түсэл бэелүүлгэ ниигэмэй ехэ удха шанартай, хотонуудай, хүдөө нютагуудай хүгжэлтэдэ шэнэ арга боломжо олгоно гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглээ.

- Мүнөө халдабарита үбшэнэй һүжэрһэн үедэ энэ ехэ хэрэгтэй. Буряад Уласта холбоо бариха һужаанууд шэнэлэгдэнэ. Оптикын аргаар харилсаха һайн шанартай холбоо баригдажа, холо оршодог хүдөө нютагуудта ниигэмэй эмхинүүдэй ажалай шанар дээшэлхэ аргатай болоно ха юм, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Үндэһэн түсэл бэелүүлгын хэмжээндэ Буряадай ниигэмэй 1 066 объектнүүд интернедтэй болохо, тэдэнэй 95% -нь хүдөө нютагуудта оршодог.Үнгэрһэн жэлдэ «Цифровая экономика» гэһэн программын хэмжээндэ 278 эмхи интернедтэй болоһон байна.

- Пандемиһээ гараһан бэрхэшээлнүүдтэ һаатангүй, ажал болзорһоо урид хэгдээ. Бүхы һургуули болон болбосоролой эмхинүүд сентябриин 1 болотор интернедтэй болоһон байна. Байгша ондо энэ түсэлөөр ажалнууд дүүрэбэ. Мүнөө манай зорилго хадаа 2021 оной сентябриин 1 болотор бусад 446 эмхи хурдан интернедтэй болоно, - гэжэ «Ростелеком» бүлгэмэй Буряадтахи таһагай захирал Андрей Здаров онсолоо.

 

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан