Эдэй засаг 25 sep 2020 124

​«Алас Дурнын ипотекэ» гэhэн программаар Буряад Улас дүрбэдэхи ябана

© фото: pixabay.com

«Алас Дурнын ипотекэ» гэhэн программа 2019 оной декабрь hарада бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Тус программада 35-hаа дээшэ бэшэ наhатай залуу бүлэнүүд болон «Алас Дурнын гектарта» хабаадагшад хорин жэл болотор 2%-тэй 6 саяhаа дээшэ бэшэ урьhаламжа абаха аргатай.

«Алас Дурнын ипотекэ» гэhэн программын бэелүүлэгдэжэ эхилhэн сагhаа хойшо Росреестр 10192 хэлсээ баталаа гэжэ Росреестрэй хүтэлбэрилэгшэ Олег Скуфинский хэлэбэ.

Буряад Улас энэ программа бэелүүлгээр дүрбэдэхи hуури эзэлнэ. Сентябриин 11-эй мэдээгээр, улас дотор урьhаламжа абаха тухай 1345 хэлсээн баталагдаад байна.

«Алас Дурнын ипотекэ» гэhэн программа бэелүүлгээр Саха (Яхад) улас түрүүлнэ (2885), хоёрдохи – Примориин хизаар (2233), гурбадахи – Хабаровска хизаар (1415).

Алас Дурнын тойрого 11 можо нютагта үдэр бүри дунда зэргын 500-аад мэдүүлгэ ороно, тэдэнэй 40%-нь сахим аргаар.

Источник: Росреесртрэй Буряадтахи таhаг

Фото: pixabay.com