Эдэй засаг 25 sep 2020 268

​Сентябриин hүүл болотор Буряадай ажаhуугшад хямда сэнгээр түмэр харгыгаар ябаха аргатай

© фото: Буряад Уласай тээбэриин яаман

Холын харгыда поездоор аяншалхаа зориhон Буряад Уласай ажаhуугшад хямда сэнгээр билет худалдажа абаха аргатай. Байгша оной сентябриин 17-hоо 30 болотор купе соо дээрэхи hуури абахада, биледэй сэн хоёр дахин доошолоо.

Ямар поезднуудта сэн доошолооб гэхэдэ:

- № 91/92 Северобайкальск-Москва;

- № 71/72 Северобайкальск-Иркутск;

- № 362 Иркутск-Наушки;

- № 230 Анапа-Северобайкальск;

- № 57 Иркутск-Кисловодск;

- № 81/82 Улан-Удэ-Москва;

- № 87/88 Иркутск-Усть-Илимск.

Ондоо тусхай тарифуудтай хамта хүнгэлэлтэ нэмэгдэхэгүй.

Тус акцида ямар поезднууд ороноб гэжэ дэлгэрэнгыгээр  https://pass.rzd.ru сайтда мэдэхээр.

 

 

Фото: Буряад Уласай тээбэриин яаман