Эдэй засаг 25 sep 2020 501

​Хизаарлалтын үедэ Буряадай ажаhуугшад болон эмшэдтэ hайн дураараа туhа хүргэгшэд медальнуудаар шагнагдаа

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Сентябриин 25-да Буряад Уласта «Мы Вместе» гэhэн бүхэроссиин акцида хабаадагшадай шагналгын хоёрдохи шата үнгэргэгдөө.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Буряад Уласай Толгойлогшын ба Засагай газарай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыренов Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай байгуулhан  «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» гэhэн медальнуудые барюулаа. Буряад Уласта 150 медаль дамжуулагдаа.

- Танай ажалай ашаар хизаарлалтын хэмжээнүүдэй үедэ мянгаад бүлэнүүдтэ туhа үзүүлэгдээ. Хэндэшье бэлэн байгаагүй, тиигээшье hаань, таанар, бэеэ абангүй, туhа хүргөөт. Коронавирус ажабайдалыемнай хубилгаа.  Бидэшье булта хубилаабди. Эбтэй, hайн hанаатайя, найдамтай болообди, нэгэдэхэдэмнай бидэнэй гаталхагүй дабаан үгы гэжэ ойлгообди, - гэжэ Баир Цыренов волонтёрнуудта хандаа.

2020 оной март hараhаа, коронавирус дэлгэрхэгүйн түлөө хэмжээнүүдэй эхилhэн сагhаа, тулиhан, ядаhан зондо туhа хүргэхэ гэжэ волонтёрнууд, олониитын эмхинүүд, эбээн тэдхэгшэд хамтаржа, ажал ябуулжа эхилээ.

Бүхыдөө улас дотор эмүүдые болон эдеэ хоол гэртэнь асаржа үгэхэ ажалда 950 волонтёр хабаадаа. Тиихэдэ залуушуул оло дахин хэрэглэмээр  ама, хамарай 2000-hаа дээшэ маскануудые оёжо, миинтээр тараагаа.

Буряад Уласта коронавирус үбшэнтэй тэмсэхэ ажалда волонтёрнуудай ниигэмэй-эдэй засагай хубита 32 сая түхэригhөө дээшэ болоо.

Аюулгүй байдал сахижа, эдэбхитэй зониие шагнаха ёhолол дүрбэн шатада эмхидхэгдэнэ. Сентябриин 25-да бүхэроссиин «МыВместе» акциин хэмжээндэ 22 волонтёр шагнагдаа. Тэдэнэй дунда Бүгэдэ арадай фронтын волонтёрнуудай залан хүтэлбэрилэгшэ Юлия Ким, «мүнгэн» волонтёр Любовь Новоселова, Захаамин аймагай Алексей Жамсуев, Хэжэнгэ аймагай  Эржен Пинтаева, Аха аймагай Дарима Сайбанова, Зоригма Дамшаева гэгшэд.

Мүнөө волонтёрнууд ондоошье шэглэдлнүүдээр ажалаа үргэлжэлүүлhээр.

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газар

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан