Эдэй засаг 28 sep 2020 117

​Һаяын дүрбэн жэлдэ Буряад Уласта ниигэмэй 200-һаа дээшэ объектнүүд баригдаха, һэльбэн шэнэлэгдэхэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай даабаряар Алас Дурна зүгэй хүгжэлтын үндэһэтэнэй программа байгуулагдаа. Тэрэнэй хэмжээндэ Алас Дурнын федеральна тойрогой можо нютагуудта бэелүүлэгдэжэ байһан түсэлнүүд болон программануудһаа гадна мүнгэн һомологдохо юм.

Шэнэ программын гол зорилгонууд хадаа можо нютагай эдэй засагай хүгжэлтэ эршэдүүлхэ, демографиин байдал һайжаруулха, Алас Дурна зүгһөө хүнүүдэй нүүжэ ошохо ушар бага болгохо, байдал һайжаруулха болоно.

Тус программа гурбан шатада бэелүүлэгдэхэ: 2020 онһоо 2024 он болотор, 2025 онһоо 2030 он болотор, 2031 онһоо 2035 он болотор. Бүхыдөө Алас Дурнын эдэй засагай һалбарида 2035 он болотор ажалай 450 мянган шэнэ һуури байгуулагдаха, холо оршодог бүхы нютагуудта интернет татагдаха, самолёдуудай бууха, ниидэхэ 40 аэропорт һэльбэн шэнэлэгдэхэ. Алас Дурнын федеральна тойрогой 11 можо нютаг бүхэндэ аяншалгын шэнэ кластер байгуулагдаха юм.

Алас Дурнын хүгжэлтын үндэһэтэнэй программада ниигэмэй хангалгын байгууламжа хүгжөөлгэдэ анхарал хандуулагдаха – шэнэ һургуулинууд, хүүгэдэй сэсэрлигүүд, больницанууд болон соёлой эмхинүүд баригдаха.

Буряад Уласта үндэһэтэнэй программын хэмжээндэ «На Великом Чайном пути» гэһэн аяншалгын кластерай бүридэлдэ ородог хангалгын байгууламжын объектнүүдые барилгада, һэльбэн шэнэлэлгэдэ мүнгэн һомологдохо гэжэ баталагдаа.

Программада оруулагдаһан шухала хэмжээ ябуулганууд гэхэдэ, «Байкальская гавань» гэһэн эдэй засагай онсо газарай хүгжэлтэ, тиихэдэ Байгал далайда уласхоорондын аяншалгын-рекреационно  комплекс барилга, түхэреэн жэлэй туршада ажалаа ябуулха олон үүргэтэй «Мамай» курорт байгуулга (2030 он болотор), «Горячинск» курорт хүгжөөлгэ (2025 он), Сэлэнгэ аймагай Галуута нуурта болон Улаан-Үдын Дээдэ Онгостойдо аяншалгын объектнүүдые барилга (2026 он), Селенгинск һууринда (2024 ондо) болон Түнхэн аймагта (2025 ондо) хадаһаа санаар һолжорхо комплекс барилга болоно.

2024 он болотор федеральна болон уласай бюджедүүдһээ «Бурятия» ТОР-ой хангалгын байгууламжын объектнүүдые барилга дэмжэгдэхэ. Хяагта болон Гусиноозёрскдо үйлсын-харгын гэрэлтүүлгэ эрилтэнүүдтэ тааруу болгогдохо, Улаан-Үдын гудамжанууд 735 модоной зайда заһабарилагдаха, уласай 1,8 мянган модоной харгы шэнэлэгдэхэ юм. Түмэр болон автомобилиин харгынуудай уулзуурта, найман газарта, барилга хэгдэхэ.

Тиихэдэ Нижнеангарск болон Таксимо һууринуудта аэропортын комплекснууд һэльбэн шэнэлэгдэхэ. «Улаан-Үдэ- Романовка-Шэтэ» шэглэлээр харгыда уласай 300 модон харгы заһабарилагдаха.

2024 он болотор элүүрые хамгаалгын һалбариин 53 эмхи баригдаха, һэльбэн шэнэлэгдэхэ. Улаан-Үдэдэ вертолёдой ниидэлгэ-буулгын зуруудай барилга дүүргэгдэхэ, элүүрые хамгаалгын 34 эмхидэ ехэ заһабари хэгдэхэ.

Хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй 14 байшанай барилга, болбсоролой 9 эмхиин болон мэргэжэлэй 10 эмхидэ ехэ заһабари программын хэмжээндэ ябуулагдаха. Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин оюутадта хамтын байра баригдаха юм.

Һаяын дүрбэн жэлдэ соёлой 115 болон тамирай 51эмхиин барилга, ехэ заһабарилга түсэблэгдэнхэй.

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Читайте также