Эдэй засаг 1 oct 2020 543

​​Улаан-Үдэдэ шэнэ hургуулинууд баригдахаар түсэблэгдэнэ

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Буряадай ниислэл хотын захиргаанай болон барилга ябуулха Внешэкономбанкын түлөөлэгшэд баригдахаа түсэблэгдэнхэй hургуулинуудай газар хаража, газарай шухала хэмжээ түхэлөөр хэлсэhэн байна. Улаан-Үдын дэбисхэртэ шэнэ hургуулинуудые бариха тухай ажал Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй үүсхэлээр ябуулагдана. Тэрэ гүрэнэй-хубиин суг ажал ябуулдаг ВЭБ.РФ  банктай хэлсэнэ.

- Улаан-Үдэдэ шэнэ hургуулинуудые барилгын асуудал тон шухала. Юундэб гэхэдэ, hургуулинуудта гурбадахи халаан усадхагдаха, харгынуудшье сүлөө болохо. Мүнөө ажаhуугшадта гэрнүүдтэнь дүтэ байхаар газарнуудые хараалнабди. Дурадхагдаhан газарнууд хуушан hургуулинууд шадар болон баригдажа байhан гэрнүүд шадар, - гэжэ Улаан-Үдэ хотын мэр Игорь Шутенков ВЭБ.РФ банктай суг түсэл тухай хэлэбэ.

ВЭБ.РФ банктай суг ажал яажа ябуулагдадаг бэ гэхэдэ, тэдэнэр hургуулиин түсэл бэлдэжэ, барижа, техническэ ашаглалга ябуулдаг юм. Ажал хоёр шатада ябуулагдаха: түрүүшын – 2021-2022 онуудта, хоёрдохи – 2023, 2024 онуудта. Банкын шухала эрилтэ гэхэдэ, баригдаха газар бэрхэшээлнүүдгүй байха ёhотой. Бүхы эрилтэнүүдтэ дурадхагдаhан газарнууд таарана гү гэжэ шалгахаяа ВЭБ.РФ банкын техническэ мэргэжэлтэн Александр Буданов Улаан-Үдэ ерэhэн байна.

- Эдэ газарнууд барилга ябуулхада хэр таарахаб, хангалгын байгууламжа яажа хэгдэнхэйб, газарай хэлбэри ямар бэ гэжэ харанабди. 140-дэхи микрорайондо дулаагаар, уhаар хангалгын болон бусад эмхинүүдэй мэргэжэлтэдhээ мэдээсэл хүлеэнэбди. Эндэ барилга ябуулхаар, - гэжэ ВЭБ.РФ банкын түлөөлэгшэ Александр Буданов хэлэбэ.

ВЭБ.РФ банктай суг ажал ябуулхада, hургуулинуудай дутагдалай асуудал эршэдэнхэй гуримаар - 2025 он болотор шиидхэгдэхэ.

- Мүнөө гурбадахи халаан оруулжа болохо hургуулинууд шадар болбосоролой эмхи бариха газарнуудые дурадхаабди. Тиихэдэ хотын холо оршодог Спиртзаводской тракт, Дээдэ Онгостой болон 100-гаадтахи микрайонуудта hургуулинууд үгы, тэндэ баhа газарнуудые дурадхаабди, - гэжэ Улаан-Үдэ хотын болбосоролой талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Валерий Цыбикдоржиев хэлэбэ.

Улаан-Үдэдэ барилга ябуулха газарнуудые хараhанай удаа шиидхэбэри абтажа, саашанхи ажалай түсэб байгуулагдаха.

 

Источник: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан