Эдэй засаг 2 oct 2020 97

​Буряадай авиационно техникумэй материальна-техническэ бааза hэльбэн шэнэдхэлгэдэ Минвостокразвития мүнгэ hомолхо

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Ородой Холбоото Уласай Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын талаар сайд Александр Козлов Алас Дурнын тойрогой можо нютагуудай амбан захирагшадтай эдэй засагай хүгжэлтын  түбүүдэй хүгжөөлгын тусэбүүдые бэелүүлгэ гэhэн асуудалаар зүбшэн хэлсэбэ.

Энэ суглаан Засагай газарай комиссиин зүблөөнэй урид үнгэрөө гээд тэмдэглэлтэй. Тиигэжэ суглаанай дүнгүүдээр Амурска можо, Буряад Улас, Үбэр Байгалай хизаар болон Магаданска можодо нэмэлтэ мүнгэн hомологдохо гэжэ шиидхэбэри абтаа.

Буряад Уласта авиационно техникумэй материальна-техническэ бааза шэнэдхэ лгэдэ 62,9 сая түхэриг hомологдохо. Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов«hуралсалай энэ эмхи гансашье улас дотороо стратегическа удха шанартай бэшэ, харин бүхы Алас Дурна зүгтэ» гэжэ тэмдэглээ. Суглаанай удаа Александр Козлов болон Алексей Цыденов саашадаа техникумдэ үзүүлэгдэхэ туhаламжын ассудалнуудаар зүбшэн хэлсээ.

 

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Читайте также