Эдэй засаг 8 oct 2020 255

​​Буряад Уласта кинотеатрнууд нээгдэхэнь

© фото: pixabay.com

Буряад Уласта кинотеатрнууд хүдэлжэ эхилхэнь нээгдэбэ. Энээн тухай шиидхэбэри мүнөөдэр, октябриин 8-да, коронавирус үбшэнэй дэлгэрхэгүй талаар уласай оперативна штабай суглаанда хэлсэгдэбэ. Тиихэдэ кинофильмүүдые харуулдаг соёлой байшангууд баһал хүдэлжэ эхилхэ.

Эдэй засагай байдал хараалан, энээнһээ урид бүхы кинотеатрнуудта шалгалтанууд үнгэргэгдөө. Улаан-Үдын гурбан кинотеатр болон кинофильмүүдые харуулдаг аймагуудай соёлой зургаан байшанда Буряад Уластахи Роспотребхиналтын хүтэлбэри шалгалтануудые эмхидхээ. Тиигэжэ һэргылэмжын бүхы хэмжээнүүдые хараалһан «Пионер», «People's Cinema» болон «Capital Cinema» кинотетрнууд хүдэлжэ эхихэнь.

Тиихэдэ тэндэ харагшадай бүхы һууринуудай 30%-дэ биледүүд худалдагдаха. Кинодо орохо гэбэл, онлайн аргаар биледүүдые худалдан абаха юм. Буряад Уласай Толгойлогшын «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции» гэһэн тогтоолдо оперативна штабай шиидхэбэринүүд октябриин 8-да оруулагдаха. Тогтоолой абтахада, ажалаа эхилхэ эмхинүүд «Работающая Бурятия» гэһэн порталда бүридхэлдэ орохо ёһотой.

 

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: pixabay.com

Читайте также