Эдэй засаг 9 oct 2020 140

Буряадай статистикын хорооной баримтанууд

Буряадай статистикын талаар хорооной мэргэжэлтэдэй мэдээсэһээр 2019 оной туршада ажаһуугшадай хэрэглэһэн эдеэ хоолой хэмжээн тодорхойлогдоо. Тиигэжэ, үнгэрһэн жэлдэ хартаабха, үндэгэн, газарай ургамалнууд ехээр эдигдэбэшье, мяханай, һүнэй зүйлнүүдые багаар хэрэглэһэн байнабди.

Уласта таригдадаг хартаабха хэрэгтэй хэмжээнэй 93 % нютагтаа ургуулагдана. Газарай болон амтатай жэмэс эдеэн - 57,4 %, мяханай 60,4 %, һүнэй – 57,2 %, үндэгэнэй – 42,6 % мүн лэ эндэ буйлуулагдана.

⠀⠀Үнгэрһэн жэлдэ нэгэ ажаһуугша дунда зэргээр 63 кг. мяха, (харин багсаамжалагдаһан хэмжээн 73 кг байна), 195 литр һү (дурадхагдаһан хэмжээн -  325 литр байна), 204 үндэгэ, хартаабха - 84 кг, алим жэмэс болон амтатай ургамал – 36 кг, газарай эдеэн болон бусад ургамал – 64 кг, талханай зүйл – 113 кг эдиһэн байна гээд тоологдоо.

Фото: yandex.ru

Читайте также