Эдэй засаг 9 nov 2020 566

​Ерэхэ 2021 оной январиин 1-hээ ЕНВД гэдэг түсэблэгдэhэн олзо оршодо татабари болюулагдахань

© фото: pixabay.com

Ерэхэ 2021 оной январиин 1-hээ федеральна хуулиин ёhоор ЕНВД гэдэг түсэблэгдэhэн олзо оршодо татабари болюулагдахань. Тиигэжэ энэ талаар тусхай ондоо налогово арганууд дурадхагдана.

Хэрбэеэ үмсын хэрэг эрхилэгшэд мүн эмхинүүд ЕНВД аргаар налог түлэдэг hаа, мүнөө ондоо аргаар түлэхэ ёhотой болохо. Тиигэжэ шэлэн абахын тула гурбан янзын налогово арга дурадхагдана.

Налог түлбэриин ямар арга шэлэжэ абаhан тухайгаа үгтэhэн болзор соо мэдүүлгэ бэшэжэ, дуулгаха хэрэгтэйнь шухала. Энэ үйлэ хэрэг баhал 4 янзын аргаар дурадхахада болоно: электронно үмсын хэрэгэй өөрын таhаг соо, хэлхеэ холбооноор, телекоммуникационно холбооной субагаар гү, али гэбэл инспекцидэ бэеэрээ ерэжэ үгэхэ аргатайт. Үгы hаатнай, автоматическа арга хэрэглэгдэхэ.

ЕНВД-hээ ондоо налогово түлбэринүүдтэ бэрхэшээлгүйгөөр орохын тула Гүрэнэй Дүүмэ патентнэ налог түлбэриин талаар хубилалтануудые орууланхай. Энэ шиидхэбэри можо хизаарай хэмжээндэ баhал хэлсэн баталагдаха ёhотой.  Бүгэдэ хэрэгтэй мэдэсээл Налогово инспекциин сайт дээрэ бии гэжэ дахин hануулнабди. Арадай Хуралай hунгамалнуудай hанамжаар иимэ ехэ тоонууд бүхы олзын хэрэг эрхилэлгые даража, үгы хэхэдээ болохо. Тиимэhээ налогой ставка нэгэ хахад процент хүрэтэр бага болгоё гэжэ дурадхаа.

Олзо орошодо тохогдодог Нэгэдэмэл налогой болюулагдажа, ондоо гуримаар налог түлэдэг болоходо, олон олзын хэрэг эрхилэгшэд панхаруутахадаа болохо. "Упрощенно" гэдэг гуримда ороходо налогой ставка нэгэ процентшье байгаа hаань, олзын хэрэг эрхилэгшын даахаар бэшэ налог тохогдохо. Экономикын яаманай дурахаhан хуулиин проектээр энэ хэмжээн олзоhоо 3 процент бүридүүлхэ зэргэтэй. ЕНВД-гэй орондо патентнэ гурим мүн лэ дурадхагдана. Энэ татабари тухай тодорхойлон хэлэбэл, hалбари бүхэнэй жэлэй дунда зэргын олзо тоологдоод, 6 процент налог тохогдохо.

Хуулин энэ проект саашадаа үшөө hайнаар харагдаха, зүбшэгдэхэ. Тиигээд ноябриин 26-да зарлагдаха Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ баталагдаха еhотой.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com