Эдэй засаг 17 nov 2020 391

​Буряадай залуушуул үндэр наһатайшуулда туһална

Ородой оюутадай отрядуудай эмхидхэһэн “Снежный десант” гэһэн түсэлдэ хабаададаг түлөөлэгшэд энэ үдэрнүүдтэ Загарай аймагта ошожо, буянта хэрэг бүтээбэ.

Буряад Уласай спортын болон залуушуулай яаманай дэргэдэхи Залуушуулай түбэй мэдээсэһээр, “Снежный десант” Буряадта һаяхана хүдэлжэ эхилһэн байна. Хүн зондо һайн дураараа туһалдаг залуушуул эндэ сугларанхай. Ехэнхи ушарта тэдэ үндэр наһатай хүнүүдтэ туһа үзүүлнэ. Хажуугаарнь, тэдэ аха классай үхибүүдэй дунда ерээдүйн мэргэжэл тухай ойлгууламжын ажал ябуулна, һайн дураар туһалагшадай ябадал олоной дунда нэбтэрүүлнэ.

Загарай аймагай Новоильинск хотодо ошожо, “Снежный десантынхиид” 71 наһатай Надежда Петровнада туһалаа. Бүхы наһаараа хүүгэдэй сэсэрлигтэ хүдэлжэ, наһанай амаралтада гараһан эхэнэр гэртэхи газаахи ажалаа хэжэ шадахаа болинхой. Хорёо соохиень сэбэрлэжэ, түлеэгыень хахалжа, һайханаар шажан болгон табяа.

- Залуу үхибүүдтэ ехэ баярые хүргэнэб. Иимэ хүндэтэ буянта хэрэгүүдые хэжэ ябаһандань, зосоомни наран гарана, - гэжэ Надежда Иванова һайхан үгэнүүдээр һайн дураар туһалагшадые үдэшөө.

Ерэхэ долоон хоногто тэдэ Ивалга аймагта ошохоор түсэблэнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ