Эдэй засаг 24 nov 2020 559

​Алас Дурнын тойрогто Буряад Уласай ажаһуугшад хубиин инвестициин счёт нээхэ талаар 4-дэхи hуурида гаража шадаа

© фото: pixabay.com

Байгша оной сентябрь hарада уласай 2 мянган зон хубиин инвестициин счёт нээhэн байна. Энэнь хадаа табан жэлэй туршада эгээн олон зон гээд рекорд сохигдоо.

Москвагай биржын байгша оной октябриин нэгэнэй тоо баримтануудаар Буряадhаа 19 мянган хүн хубиин счёт нээжэ ороhон байна.

«Һүүлэй сагта уласай арад зон инвестициин биржэнүүдтэ олоор туршадаг болонхой. Тиигэжэ фондын дэлгүүртэ мянга хахад зон нэмэнэ», - гэжэ «Банк России» эмхиин таhагай хүтэлбэрилэгшэ Наталья Эйрих хэлэнэ hэн.

Инвестициин хубиин счёт нээхэ гэбэл, нэгэдэхеэр - брокерто хандаха, хоёрдохёор - энэ хэрэгые эрхилдэг эмхидэ хандажа, счёт нээхэ арга боломжо бии. Тиигэжэ жэлэй туршада тэрэ счёдтоо нэгэн сая түхэриг хүрэтэр мүнгэ шэглүүлжэ байха аргатайт. Тэрэ мүнгэеэ үнэтэ саарhануудта, пайн жасануудта болон бусад мүнгэ алтанай зэмсэгүүдтэ шэглүүлхэ арга бии. Шэглүүлhэн мүнгэнээтнай хубинь танда бусажа байха, тэрэнэй хажуугаар налогой 13 процент бусааха арга боломжо үзүүлэгдэнэ. Нэгэдэхеэр: инвестици болгожо оруулhан мүнгэнэйтнай 13 хуби, үгы гэбэл жэлэй туршада 52 мянган солхооб бусаажа боломоор. Хоёрдохинь: олоhон олзыетнай налогоор дарахагүй.  Эдэ хоёр арга хэрэглэхын тула, инвестициин хубиин тоо нээгдэhээр гурбан жэлэй туршада хаагдаха ёhогүй. Теэд хайшань мүнгэеэ оруулхаяа тон hайнаар шүүмжэлжэ, дутуу дундануудыень hайса шалгахань шухала.

 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com