Эдэй засаг 24 nov 2020 498

​2021 оной бюджедэй талаар ниитын хабаадалгатай шагналга Буряад Уласта мүнөөдэр үнгэргэгдэхэ

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов 2021 оной Буряад Уласай бюджедэй талаар ниитын шагналгануудые үнгэргэхэ тухай тогтоолдо гар табиhан байна.

Буряад Уласай гол данса болохо бюджет тухай хуулиин түсэл Арадай Хуралда оруулагдаhан байна. Тиигэжэ hунгамалнууд, хороонууд энэ түсэл бүхы талаhаань шүүмжэлэн хаража, өөрын нэмэлтэнүүдые оруулха аргатай.

2021 оной бюджет тухай хуулиин проект ноябриин 26-да үнгэрхэ 14-дэхи ээлжээтэ сесси дээрэ зүбшэн хэлсэгдэжэ, абагдаха ёhотой.

Бюджедэй ниитын шагналганууд ноябриин 24-дэ үглөөнэй арбан сагта уласай парламентын ехэ танхим соо үнгэрхэ юм. Һануулан хэлэбэл ниитын шагналганууд нээгдэтэй, ямаршье хүн хабаадаха аргатай, мүн өөрын мэдүүлгэнүүдые оруулжа шадаха. Ноябриин 19 болотор хабаадаха тухайгаа мэдүүлхэ хэрэгтэй байгаа. Энэ болзор соо үрдиhэн уласай уладууд өөрын hанамжануудаа, мэдүүгэнүүдээ «2021 оной Буряад Уласай бюджедэй хуулиин түсэлдэ» оруулха аргатай байгаа.

Арадай Хуралай hунгамалнууд бюджет тухай хуулиин түсэл нэгэдэхи уншалгада абахаар түсэблэнэ гээд мүнгэн һангай яаманда дуулгана hэн.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com