Эдэй засаг 2 dec 2020 470

​Улаан-Үдэ хотодомнай шэнэ хүүргын барилга үргэлжэлнэ

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

Үдын голой хоёр эрье холбожо, Улаан-Үдэ хотын хүгжэлтэдэ горитойхон түлхисэ үгэхэ хүүргын барилга эршэтэйгээр ябуулагдана. «Аюулгүй болон һайн шанартай харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ энэ хүүргэ хэгдэнэ. Ноябриин 29-дэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников барилгашадаар золгожо, ажалай зүблөө үнгэргэбэ.

Энэ хүүргэ ниислэл хотымнай Октябрьска болон Железнодорожно аймагуудые сэхэ холбожо, хотын түбэй гудамжануудта бага зэргэ сүлөө болохо юм.

«Мүнөө газаамнай эртүүр харанхы болоно. Тиимэһээ барилгын ажал түргэдхэхын тулада зайн галаар хангадаг эмхинүүдтэй хэлсэжэ, барилгын талмай гэрэлтүүлхэ хэрэгтэй. Барилга дээрэ хүдэлжэ байһан зоной элүүр мэндые сахижа, гэнтын аюулай ушарнуудһаа һэргылхэ хэмжээнүүд ябуулагдаха ёһотой», - гээд, Евгений Луковников тэмдэглэбэ.

Тэрэнһээ гадна, хүүргын гараха газарнуудые худалдан абаха ажалда Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо анхаралаа хандуулба. Мүнөөдэрэй байдалаар, 12 газар худалдажа абтаад байна. Энэ хэрэгтэ 39,5 сая түхэриг гүрэнэй жасаһаа шэглүүлэгдэнхэй.

Мүнөө голой баруун эрьедэ хүүргын тулгууринуудай баригдаха талмай хүсэд бэлэн болгогдонхой. Гадна хүүргын захаар гараһан уһанай соргонууд  шэнэлэгдэбэ. 

Энэ хүүргэ 202 метр утатай, 26 метр үргэнтэй байха юм. Гэхэтэй хамта, эндэхи ажаһуугшадые унаагай шууяанһаа халхалха зорилготойгоор үндэр хүреэнүүд табигдаха. Хүүргэ дээгүүр ябаһан жолоошодой журам сахихын тулада видеокамеранууд тодхогдожо, харгын аюулгүй байдал хинагдажа байха юм.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В. Путинай даабаряар баригдажа байһан хүүргэ 2024 ондо ашаглалгада тушаагдаха. Хүүргын барилгада  7,5 миллиард түхэриг гаргашалагдахаар хараалагдана гээд Буряад Уласай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман