Эдэй засаг 2 dec 2020 372

​ЕНВД гэдэг нэгэ хэмжээтэй татабари шэнэ жэлһээ болюулагдахань

© фото: pixabay.com

Тиин тус налог хэрэглэдэг олзын хэрэг эрхилэгшэд яагаад татабарияа оруулхаб гэжэ шиидхэбэри абтаха ёhотой. Энэ шиидхэбэриhээ мүнгэ тоололгодо ямар оньhон хэрэгсэлнүүд ашаглагдахаб гэжэ дулдыдаха зэргэтэй.

ЕНВД гэдэг татабари болюулагдахань гэжэ бидэ дуулгаһан байнабди. Тиин тус аргаар налогоо оруулдаг олзын хэрэг эрхилэгшэд татабарияа оруулха тааруу арга мүр шэлэн абаха ёhотой.  Ямар аргаар татабарияа оруулнаб гэжэ тэдэ кассын чек соогоо мэдээсэхэ ёhотой бшуу.

Налог суглуулдаг албанай мэргэжэлтэн Чингиз Цыбиковай дуулгаhаар, 2021 оной январиин нэгэндэ чек соо налогоо түлбэрилхэ тухай мэдэсэ байха еhотой ха, энээн тушаа кассын техникынгээ хараа хэмжээень hэлгэхэ шухала. Алдуу хэбэл, техническэ талаар хангадаг түбтэ хандажа болохо ха. Иимэ түбүүд хаана ажал ябуулдаг бэ гэжэ албанай хуудаhан дээрэ Контрольная работа гэhэн хэhэг соо бүридхэгдэнхэй. Ушар гэхэдэ, кассын хэрэгсэл бүхэндэ hэлгэлтэнүүдые оруулха хэрэгтэй. Улас түрын 54-дэхи хуулиин ёhоор, кассын чек соо ажалай гү али эд бараанай, аша туhын нэрэ болон хэмжээн, мүн сэнгынь бэшээтэй байха еhотой, үшөө НДС-эй хэмжээн тэмдэглээтэй байха ха. Патент болон УСНО аргануудые хэрэглэдэг, мүн хүдөөгэй нэгэдэмэл татабари оруулдаг олзын хэрэг эрхилэгшэд иимэ hэлгэлтэнүүдые хэжэ, ажалдаа хэрэглэхэ еhотой.

Гол шухалань, хуулиин эрилтэнүүдые сахихын тула налог оруулдаг зон чек соогоо hэлгэлтэнүүдээ оруулха ёhотой гэжэ Чингиз Цыбиков тэмдэглээ.  Татабари оруулдаг шэнэ аргые январиин нэгэнhээ чек соо харуулха шухала, харин февралиин нэгэнhээ ажалай, эд бараанай али гэбэл аша туhын нэрэнүүд бэшээтэй байха. Иимэ hэлгэлтэнүүдэй нэбтэрүүлэгдээгүй байбал, олзын хэрэг эрхилэгшэд ялада татагдаха.

Фото: pixabay.com