Эдэй засаг 3 dec 2020 346

​Буряадай үйлэдбэри хүгжөөлгын жаса 2020 оной ажалайнгаа дүнгүүдые согсолжо эхилбэ

Гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэгшэдэй нэгэн Байгалай текстильна комбинат болоно.  Тэдхэмжын ехэ мүнгэнэй аргаар тус эмхи шэнэ оньhон түхеэрэлгэнүүдые абажа тодхоо. Мүнөө шэнэ үйлэдбэри эмхидхэгдэжэ, нооhо шэрдэдэг болонхой. Тиигэжэ буряадта үйлэдбэрилэгдэhэн үнгэтэ пряжа дэлгүүрнүүд соо бии болонхой. Ноябриин эсэс багаар энэ эмхи бүхы хүсэндөө орохо ёhотой гэжэ Буряадай үйлэдбэриин болон худалдаанай сайд Сергей Желтиков хэлэбэ.

Пандемиин эхиндэ уласай үйлэдбэри хүгжөөлгын жаса эмшэлгын маска үйлэдбэрилдэг эмхинүүдэй ажал дэмжэhэн юм. Мүн лэ коронавирусна инфекци элирүүлдэг шэнжэлгын -тест хэхэ мүнгэндэ хүртэнхэй.  50 сая түхэригтэ дэмжэгдэhэн шэнэ проект эдэбхитэй хүгжэжэ, 7 мянган тест үйлэдбэрилдэг болонхой. Интернет-сайтын ашаар энэ тестнүүд бүхы гүрэн соогуур  эльгээгдэнэ гэжэ Буряадай үйлэдбэри хүгжөөлгын жасын менеджер  Владимир Слепнёв тэмдэглэбэ.

Уласай бюджетһээ 165 сая түхэриг жасада оруулагдаа юм, тэдэнэй 92 саянь олзын хэрэг эрхилэгшэдэй тэдхэмжэдэ шэглүүлэгдэнхэй. Үлэhэн мүнгэн жэлэй дүүрэтэр хэрэглэгдэхэ юм. Мүнөө үедэ уласай одзын хэрэг эрхилэгшэдһээ ерэhэн 7 мэдүүлгэ шэнжэлэгдэжэ байна. Эгээл эрилтэтэй тэдхэмжын ажал хадаа бизнес-проект зохёолго мүн үйлэдбэрилэгдэhэн продукци томо дэлгүүрнүүдтэ гараха хэрэгтэ туhаламжа болоно гэжэ Буряадай гарантийна жасын захирал Анастасия Волкова хэлэбэ. Сүүлжээн наймаанда туhатай байна, тиигэжэ электронно наймаан эдэбхитэй ябуулагдана  гэжэ тэрэ нэмэнэ hэн.

 Үйлэдбэридэ хараалагдаhан жасын урьhаламжанууд 5 жэлэй хугасаада үгтэдэг юм. Мүнгэнэй хэмжээн жэлэй 5 %-ээр 10-hаа- 50 миллион түхэриг хүрэтэр займаалагдана.