Эдэй засаг 1 dec 2020 242

​Буряад Уласай Аха аймагта Арбат бии болобо

"Хотын болбосон түхэлтэй байдал" программын болон  "Гэр байра мүн хотын байдал" гэhэн үндэhэн түсэлэй ашаар Ахын айманай Өөрлиг hууринда өөрын Арбат бии болонхой.

Энэ хадаа арадай дуу үгэлгөөр шэлэн абтажа, баригдаа.

Өөрлиг hууринай түбэй гудамжа заhабарилагдаhаар. Арбат гэжэ нэрэтэй энэ газарта ябаган зоной зам хэгдэнхэй, hандалинууд табяатай мүн лэ үдэшын сагта сэнгэн амархаар гэрэлтүүлэгдэнхэй.  Амаралгын газар гоёхон түмэр хорёогоор шэмэглэгдэнхэй. Энээгүүр анхандаа авто-унаанууд гүйлгэдэг байгаа юм, тиигэжэ 2018 онhоо хойшо бүхы саарhа дансанууд зохёогдожо, 3 жэлэй туршада болбосон түхэлтэй байдал зохёогдожо байна гэжэ Өөрлиг нютагай захиргаанай ажахын таhагай дарга Намсарай Ошоров хэлэбэ. Мүнөө жэл үхибүүдэй наадаха талмай баригдана. Эндэ бэеэ hорихо тамирай хэрэгсэлнүүд тодхогдонхой, мүн үхибүүдэй hолжоржо наадаха горка баригданхай. Хабартаа сэсэгүүд таригдажа ногооруулагдаха. Бүгэдэ эдэ ажалда нютагай зон эдэбхитэйгээр хабаадана гэжэ тэмдэглэлтэй. Энэ программа 2030 он болотор хүдэлхэ гэжэ Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо   Евгений Луковников хэлэбэ.  Тиигэжэ эдэ жэлнүүд соо бүри олон хүдөө нютагууд болбосон түхэлтэй болохо аргатай ха юм гэжэ тэрэ нэмэнэ hэн. Һануулан хэлэхэдэ, "Хотын болбосон түхэлэй байдал" гэhэн муниципальна программа 2017 онhоо хойшо Ахын аймагта бэелүүлэгдэнэ.  Эдэ жэлнүүд соо 827 мянган түхэригтэ ниитын газарнууд шэнэлэгдээ.