Эдэй засаг 15 dec 2020 473

Ород Уласта зарим эдеэ хоолой сэн дээшэлжэл байна

Ород Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин эдеэ хоолой сэн дээшэлжэ байһые тэмдэглэжэ, тэрэниие гуримшуулха тухай хэлэһэн байна. Һүүлэй үедэ нэгэ килограмм саахарай сэн аяар 71 %, шэнгэн тоһон 23,8 % дээшэлһэн байна. Гадна гурилай, хилээмэнэй, макаронно бүтээлнүүдэй сэн мүн лэ ехээр нэмэгдэжэ байһые зон тэмдэглэнэ.

Тиин Ород Уласай Засагай газарай түлөөлэгшэд 2021 оной апрелиин нэгэн болотор хэдэн эдеэ хоолой зүйлнүүдэй сэн  нэмэнгүй байха тухай дурадхал оруулаад байна. Уридшалан мэдээгээр нэгэ литр шэнгэн тоһоной сэн 110 түхэриг, саахар 45 түхэриг сэнтэйгээр һаядаа наймаанда гаргаха тухай хэлсэгдэнэ. Тиибэшье эдеэ хоолоор наймаашадые хангадаг эмхинүүд иимэ сэнгээр тоһо, саахар ходо асаржа байхань тодорхойлогдоогүй байна.

Фото: yandex.ru