Эдэй засаг 15 dec 2020 515

​Буряад Уласта элүүрые хамгаалгын 41 шэнэ эмхинүүд баригдахаар түсэблэгдэнэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай Засагай газарта 2025 он болотор элүүрые хамгаалгын һалбариин эмнэлгын түрүүшын туһа хүргэлгын звено һэльбэн шэнэлхэ программын түсэл бэлдэгдээ. Эмнэлгын эмхинүүдэй материальна-техническэ бааза бэхижүүлхэ, тэрэ тоодо, барилга, һэльбэн шэнэдхэлгэ, заһабарилга, санитарна авиатранспорт болон эмнэлгын тоног хэрэгсэлнүүдые худалдан абаха талаар хэмжээ ябуулганууд хараалагданхай.

- Үндэһэн түсэлдэ нэмэгдэн, хойто жэлһээ улас дотор элүүрые хамгаалгын һалбариин эмнэлгын түрүүшын туһа хүргэлгын звено һэльбэн шэнэдхэхэ программа бэелүүлэгдэжэ эхилхэ. Юрэнхылэгшын даабаряар гараха жэлдэ нэмэлтэ 607 сая түхэриг һомологдоо. 2025 он болотор энэ хэрэгтэ 3,4 милииард шэглүүлэгдэхэ. Энэ мүнгөөр поликлиникэ, ФАП-ууд, амбулаторинууд баригдана. Эдэ эмхинүүдтэ тоног хэрэгсэлнүүд худалдан абтагдана, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо сүлжээ холбоондо ажаһуугшадтай сэхэ харилсахадаа хэлээ.

Программын хэмжээндэ 41 объект баригдаха гэжэ түсэблэгдэнхэй:

- шэнэ табан объектнуудые барилга, 2 амбулатори (Ивалга аймагай Нурселени, Гүрэльбэ һууринууд), 3 фельдшерскэ-акушерскэ пунктнууд (Баргажан, Загарай, Байгал шадарай аймагууд).

- байһан 36 объектнүүдэй орондо шэнээр барилга, тэрэ тоодо, 10 амбулатори, 16 фельдшерскэ-акушерскэ пунктнууд, 1 ОВОП, 9 поликлиникэнүүд.

Элүүрые хамгаалгын 32 объект заһабарилагдаха.

2021-2025 онуудта эмнэлгын 2,6 мянган техникэ худалдан абтаха гэжэ түсэблэгдэнэ.

2020 оной ноябриин 18-да Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэ үнгэргэгдэһэн суглаанда Ородой Засагай газарай нөөсын жасаһаа Буряад уласта мүнгэн һомологдоо. Гэхэтэй хамта, 36 автомобильнууд дамжуулагдаха.

Бүхы хэмжээнүүдые бэелүүлгэдэ 3,4 миллиард түхэриг гаргашалагдаха.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар