Эдэй засаг 21 dec 2020 460

Худалдаа-наймаанай газарнууд шэнэ гуримаар хүдэлхэнь

Шэнэ жэлэй һайндэртэ бэлэдхэл эхилэнхэй. Амаралтын үдэрнүүдтэ худалдаа-наймаанай газарнуудта зоной олоор ябахань бүридхэгдэжэ, Роспотреб-хиналтын мэргэжэлтэд, эмшэд һанаагаа зобоно. Зон али нэгэн газарта олоор сугларжа, хамшагта ханяаданда ехээр нэрбэгдэжэ болохо. Тиин хүн зон, худалдаанай һалбариин эмхинүүд һэргылэмжын бүхы дүримүүдые нангинаар сахиха ёһотой.

Гэхэтэй хамта нэгэ газарта зоной олоор суглархагүйн тула наймаанай эмхинүүдэй ажалай саг һунааха тухай дурадхал оруулагдажа, тэрэнь бэелүүлэгдэжэ эхилбэ.

 Буряад Уласай промышленностиин болон худалдаа-наймаанай яаманай мэдээсэһээр, «Мегадом» түб үдэшын 21:00 саг болотор хүдэлжэ эхилбэ. Шумяцкая болон Ключевская гудамжануудта ажалладаг «Абсолют» түбүүд һайндэрэй үедэ һүниин 01:00 саг болотор хүдэлхэ. «Титан» бүлгэмэй 3 магазин 24 саг хүдэлдэг. Тиин «Мегатитан», «Мёд» түбүүдынь декабриин 27-һоо үдэр һүнигүй хүдэлхэ журамда орохонь.

Бусадшье худалдаанай эмхинүүд декабриин 25-һаа оройн 21:00 саг болотор хүдэлжэ, ажаһуугшад бэлэгүүдые абаха аргатай.

Фото: yandex.ru