Эдэй засаг 24 dec 2020 553

​Буряадай хүдөө ажахы эрхилэгшэдтэ 2020 ондо 30 саяһаа түхэригһөө дээшэ тэдхэмжэ үзүүлэгдээ

© фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман

Бага олзын хэрэг эрхилэлгэ урьһаламжын ашаар хүгжэдэг. Мүнөө олзын хэрэг дэмжэлгэдэ гүрэнэй талаһаа онсо анхарал хандуулагдана: семинар, тренингнүүд, засагай түлөөлэгшэдтэй уулзалганууд эмхидхэгдэнэ.

Ородой Холбоото Улас дотор Хүдөө ажахын кооперцинуудые дэмжэлгын ори ганса жаса горитой ажал ябуулна. Хоёр жэлэй туршада тус жаса 97 185 мянган түхэригэй гушанһаа дээшэ урьһаламжа үгэһэн байна гэжэ Буряад уласай хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

2018 онһоо хойшо аша үрэтэйгөөр ажалаа ябуулжа байһан жаса уласай ажаһуугшадта олзын хэрэг эрхилхэ талаар туһа хүргэнэ.

Хүдөө кооперацинуудай жаса уласай хүдөө ажахын кооперативуудта табан жэлээр, жэлэй 7%-тэй табан сая түхэриг хүрэтэр урьһаламжа үгэдэг. Энэ мүнгөөр ажахынууд хүдөө ажахын техникэ, тоног хэрэгсэл абаха аргатай.

Хүдөө ажахын кооперативууд хилээмэн болон бусад хоолоор аймагуудайнгаа ажаһуугшадые хангахаһаа гадуур, бюджетнэ һалбариин эмхинүүдые – больницанууд, һургуулинууд хүүгэдэй сэсэрлигүүдые эдеэ хоолоор хангадаг.

Источник: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман