Эдэй засаг 25 dec 2020 526

​Денис Мантуров Буряад Уласай үйлэдбэринүүдые дэмжэхэ талаар даабаринуудые үгэбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Ородой Холбоото Уласай үйлэдбэриин болон худалдаа-наймаанай сайд Денис Мантуров ноябриин 26-да Буряадай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй уулзахадаа, уласай үйлэдбэринүүдые дэмжэхэ талаар шиидхэбэринүүдые абаһан байна. Тэдэ шиидхэбэринүүдые бэелүүлхэ даабаринууд яаманай эмхи зургаануудта даалгагдаа.

Ородой Холбоото Уласай яаманай сайдай хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн суглаанда хари гүрэнүүдэй электроника хэрэглэнгүй, гүрэн дотороо тэдэниие һэлгэхэ арга хараалха, тэрэ тоодо «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» бүлгэмдэ үйлэдбэрилэгдэдэг зүйлнүүдтэ. Тиихэдэ тус бүлгэмдэ бүтээһэн үйлэдбэриеэ худалдаха талаар дэмжэлгэ үзүүлэгдэхэ гэжэ түсэблэгдэнэ.

Тиигэжэ «Озерная Горнорудная Компания», «Рапид-Био» бүлгэмүүдтэ баһал туһаламжа үзүүлэгдэхэ.

Уласай «Байкалпромгаз», «Шэнэскин», «НПО Кимберли Лаб», «БХК-Восток» бүлгэмүүдтэ гүрэнэй тэдхэмжэ үзүүлхэ аргануудые хараалха гэжэ даалгагдаа.

Денис Мантуров Буряад Улас ноябриин 26-да ерэжэ, Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй уулзажа, уласай үйлэдбэри хүгжөөхэ талаар зүбшэн хэлсээ. Улаан-Үдын авиационно завод болон Улаан-Үдын приборостроительна зоводуудта хүрөө. Сайдта Ородой түрүүшын офшорно вертолёт болон «Кимберли Лаб» компаниин үйлэдбэри харуулагдаа.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар