Эдэй засаг 25 jan 2021 508

​Наранай элшэ хүсэнэй һалбари Буряадта хүгжэнэ

© фото: "Россети Сибирь"

«Россети Сибирь» компани Буряадай Засагай газартай хамта уласай холо оршодог нютагуудта бэеэ дааһан зайн галай холимол оньһон хэрэгсэлнүүдэй ашаар гэрэлтүүлгэ татана. Энэ ажалай ашаар 290 сая түхэригһөө дээшэ түхэриг алмагдаа.

Буряадай Тарбагатайн аймагай Надежда Черных гэгшын ажахыда бэеэ дааһан гибриднэ 5 кВт хүсэтэй тоног хэрэгсэл (АГЭУ) тодхогдоо. Энэ хэрэгсэл 1,4 сая түхэригтэ юм. Зайн галай һужаа татабал, зургаан сая түхэригһөө дээшэ мүнгэн гаргашалагдаха байгаа. Буряад Уласта бүхыдөө 28 АГЭУ тодхогдоо.

Энэ оньһон хэрэгсэл хадаа наранай элшын зайн галай станци болоно, тиихэдэ тэрэ дизель-генератор болон аккумулятортай юм.

- «Россети Сибирь» компани Буряад Уласта зайн галай иимэ тоног хэрэгсэлнүүдые нэбтэрүүлхэ талаар ажал дэмжэнэ, - гэжэ «Россети Сибирь» компаниин «Бурятэнерго» таһагай захирал Сергей Козлов хэлэбэ.

Буряад Уласта хүдөө нютагуудта олон бага ажахынууд. Теэд тэдэ эминүүд таһалгаряагүй зайн галгүй. Тиимэһээ хүгжэлтэньшье тогтошоно гэхэдэ алдуу болохогүй. Зайн гал татахада гэхэдэ, эдэ ажахынууд холо оршодог байна. Бага АГЭУ тодхожо, холо оршодог нютагууд зайн галтай болохо аргатай.

Буряадай Засагай газар энэ һалбари дэмжэжэ, уласай бюджетһээ зайн галай бага тоног хэрэгсэл худалдан абажа, тодхохо хэрэгтэ гаргашалагдаһан мүнгэнэй 95%-нь түлэхэ тэдхэмжэ түлэнэ. Хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлээр, 14,901 сая түхэригэй гүрэнэй энэ тэдхэмжэ түлэгдөөд байна.  

Источник: "Россети Сибирь"

Фото: "Россети Сибирь"