Эдэй засаг 9 feb 2021 262

​Байгал шадарай аймагта харгын заһабарилга үргэлжэлхэ

Буряад Уласай Байгал шадарай аймагта Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино шэглэлэй харгы «Аюулгүй, һайн шанартай автомобилиин харгынууд» гэһэн түсэлэй хэмжээндэ һэльбэн шэнэлэгдэхэ.

Үнгэрһэн жэлдэ Байгал шадарай аймагта Турунтаево нютагта дүрбэн модоной зайда харгы заһабарилагдажа эхилээ. Байгша ондо һэльбэн шэнэдхэлгын ажал үргэлжэлхэ. Заһабарилгын ажалда 253,3 сая түхэриг гаргашалагдаха юм. Заһабарилагшад харгы асфальтаар хушажа, тротуарнуудые, ябаган хүнүүдэй зүргэнүүдые, автобусай буудалнуудые болон хоёр светофор тодхохо юм.

Байгша ондо 4-дэхи модонһоо 17-дохи модон хүрэтэр харгы заһабарилагдажа, хоёр жэлэй туршада ажал ябуулагдаха юм. Бүхыдөө хоёр жэлэй туршада барилгын ажалда 465,5 сая түхэриг хэрэгтэй.