Эдэй засаг 15 feb 2021 149

​Буряад Улас олзын хэрэг эрхилэгшэдые дэмжэхэ талаар Алас Дурнын тойрогто түрүүшүүлэй тоодо

© фото: pixabay.com

Буряад Улас олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ «Корпорация «МСП» бүлгэм хабаадуулжа, мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлхэ талаар Алас Дурнын тойрогто түрүү можо нютагуудай тоодо ороһон байна. Буряад Уласта олзын хэрэг эрхилэлгэ дэмжэлгэдэ 2019 ондо 125 сая түхэриг шэглүүлэгдэһэн һаа, 2020 ондо - 731, 9 сая түхэриг һомологдоо. Дэмжэлгын хэмжээн 5,8 дахин дээшэлжэ, Буряад Улас Алас Дурнын тойрогто энэ баримтаар хоёрдохи һуурида гараа.

Буряад Уласай «Буян» бүлгэм энэ тэдхэмжэдэ хүртэжэ, тус эмхиин мүнгэн һангай захирал Елена Ангапова дэмжэлгэдэ хүртэһэн дүй дүршэлөөрөө хубаалдаба. «Корпорация «МСП» бүлгэмэй болон Буряад Уласай Гарантийна жасын даадхалаар Ородой Холбоото Уласай хүдөө ажахын яаманай программаар «Буян» бүлгэм «МСП Банкда» малаа олошоруулгада 6 жэлээр 5%-тэй 50 сая түхэригэй урьһаламжа абаһан байна. Тиихэдэ мүнгэн тэдхэмжэһээ гадна энэ ажахыда түсэл бэелүүлгэдэ газар үгтөө. Саашадаашье дэмжэлгэдэ хүртэжэ байхаар ажалаа үргэлжэлүүлхэ тухай олзын хэрэг эрхилэгшэ тэмдэглэбэ.

Олзын хэрэг эрхилэгшэдые дэмжэхэ талаар Алас Дурнын тойрогто Амурай можо нэгэдэхи һуури эзэлнэ, Үбэр Байгалай хизаар – гурбадахи һуурида. 

Фото: pixabay.com