Эдэй засаг 17 feb 2021 593

Харгынууд заһагдаһаар

2021 ондо Буряад Улас дотор харгынуудые заһабарилгын ажал үргэлжэлүүлэгдэхэ гээд мэдээсэгдээ һэн. Улаан-Үдэ- Николаевский-Тарбагатай-Подлопатки-Охин-Булаг гэһэн харгы 38-дахи модонһоо, эхилээд, 60-дахи модо хүрэтэр заһабарилагдаха болоно. Тарбагатайн аймагай дэбисхэр дээгүүр гарадаг уласай мэдэлэй харгы 2019 ондо заһабарилагдажа эхилээд, байгша ондо гүйсэд дүүргэгдэхэ түсэбтэй.

«Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлэй ашаар Буряадта байгша оной туршада уласай болон аймагуудай мэдэлдэ байдаг 100 модо харгынууд заһабарилагдаха юм.

Харгы шэнэ асфальтаар хушагдаха, автобусой буудалнууд түхеэрэгдэхэ, харгын тэмдэгүүд табигдаха байна. Харгын барилгада шэнэ технологи болон материалнууд хэрэглэгдэнэ. «Бурятрегионавтодор» управлениин хүтэлбэрилэгшын уялгануудые дүүргэгшэ Игорь Петровай мэдэсэһээр:

Заһабарилгада  геосинтетическа материалнууд хэрэглэгдэжэ, харгы удаан саг соо ашаглагдаха болоно. Энэ жэлэй ажалда 500 сая түхэриг шэглүүлэгдэхэ".

Фото: egov-buryatia.ru/mintrans