Эдэй засаг 26 feb 2021 189

​Буряад Уласта харгынуудые заһабарилгада 2,8 миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад Уласта Улаан-Үдэ-Хурамхаан-Новый Уоян шэглэлэй харгы заһабарилгада болон Улаан-Үдэдэ гурбадахи хүүргэ барилгада нэмэлтэ 2,8 миллиард түхэриг һомологдохо. Иимэ шиидхэбэри Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай суглаанда февралиин 25-да абтаа. Суглаанай үедэ Ородой можо нютагуудта харгын барилга, заһабарилга түргэдхэхэ зорилготой 100 миллиард түхэриг шэглүүлхэ тухай асуудалаар хэлсэһэн байна.

Ородой Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Марат Хуснуллинай хэлэһээр, нэмэлтэ һомологдоһон 100 миллиард түхэригэй ашаар «Аюулгүй, һайн шанартай автомобилиин харгынууд» гэһэн түсэл бэелүүлгэ түргэдхэгдэхэ.

«Улан-Үдэ-Турунтаево-Хурамхаан-Новый Уоян шэглэлэй харгы 2003 ондо һэльбэн шэнэлэгдэжэ эхилээ. 2019 ондо тэрэ «Аюулгүй, һайн шанартай автомобилиин харгынууд» гэһэн түсэлдэ оруулагдаа.  Мүнөө эндэ  258 модоной зайда харгы заһабарилгаднхай, тэрэ тоодо,  19,6 модоной зай – үндэһэн түсэлөөр.

Улаан-Үдэдэ гурбадахи хүүргын барилга Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай даабаряар «Аюулгүй, һайн шанартай автомобилиин харгынууд» гэһэн түсэлэй хэмжээндэ ябуулагдана. Барилгын ажал 2020 оной хабар эхилээ. Хүүргэ барилгын сэн 7,5 миллиард түхэриг болоно.  

Фото: egov-buryatia.ru