Эдэй засаг 5 mar 2021 620

Улаан-Үдэ хото шадархи Поселье тосхоной харгы заһабарилагдаха


Федеральна мэдэлдэ байдаг «Байгал» харгыһаа эхилээд, Ивалгын аймаг хүрэтэр 1,5 км. харгы байгша оной туршада шэнээр хэгдэхэ түсэбтэй. Энэ харгы Поселиин шэнэ һургуулида ошодог. Тиимэһээ үдэр бүхэндэ олон унаанууд, маршрутна таксинууд ябадаг. Хэдэн жэлэй туршада  харгы нэгэшье заһабарилагдангүй, асфальтаар, бетоноор анхан бүтээгдэһэн хушалтань һандаржа, хахаржа, нүхэнүүд олон болонхой.

Хушалтань абтажа, шэнээр дэлгэгдэхэ, харгын тэмдэгүүд, автобуснуудай буудалнууд һэлгэгдэхэ. Харгын хоёр талаар ябаган хүнэй ябаха тротуар хэгдэхэ", -  гээд Капитальна барилгын талаар управлениин таһагые даагша Павел Малых мэдээсэнэ.

Бүхы ажалнуудые «Доринвест» эмхин хэхэ, хэлсээн баталагдаа. Бүхыдөө 32,5 сая түхэриг  һомологдожо, дулаахан болоходо ажал эхилхэ. Шэнэ харгы байгша оной сентябриин түгэсэтэр дүүргэгдэхэ болзортой. 
Байгша оной туршада «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлөөр 25 харгынууд заһагдаха болоно. Эдэ хүдэлмэринүүдтэ 700 сая түхэриг үгтэхэ.

Фото: newbur.ru