Эдэй засаг 24 mar 2021 500

Буряад Уласта хартаабхын, үндэгэнэй сэн дээшэлээ


Байгша оной февраль һарада Буряад Уласта эдеэ хоолой сэн 8% дээшэлбэ. Харин январь һарада зарим эдеэ хоолой сэн 7,5 % дээшэлһэн юм гэжэ хэлэлтэй.
Сибириин федеральна тойрогто ондоо можонуудһаа тахяагай үндэгэн ехээр асарагдахаяа болижо, тэрэнэй сэн ехээр нэмэгдээд байна. Фабрикануудта шубуудай грипп үбшэнэй ехээр һүжэрһэн ушарһаа иимэ байдал тохёолдоо. Тиибэшье шубуудай хоолой болон ветеринарна эмүүдэй үнэ сэн дээшэлжэ, мүн лэ нүлөө үзүүлээ.
Хартаабхын сэн  дээшэлэнхэй. Үнгэрһэн жэлдэ улас дотор хартаабха ехэ муугаар ургажа, ехээр нөөсэлхэ, хадагалха арга үгы байгаа. Ондоо регионуудһаа хартаабха асаржа, гаргашалагдаһан мүнгэ нэмэхэдэ, тэрэнэй сэнгынь ехэ болоо гээд наймаашад хэлэнэ. Тиин газарай ургамалнуудай – помидор, үгэрсын сэн доошолоо. 
Уласай дэлгүүрнүүдтэ Томск, Новосибирск хотонуудһаа гадна, Липецкһээ, Ставропольеһоо, Казахстанһаа газарай эдеэн элбэгээр асарагдажа, сэнгынь нэгэ бага хямдараад байна.
Мэргэжэлтэдэй тэмдэглэһээр, бусад бараанай сэн февраль һарада 5,8 % дээшэлээ. Компьютернуудай, гарай утаһан – смартфонуудай сэн нэмэгдээ. Хари гүрэнүүдтэй хилэ хаагдажа, иимэ зүйлнүүд ехэ хомор боложо, сэнгын нэмэгдээд байна. Тиихэтэй хамта телевизорнуудай сэн нэгэ бага хямдаранхай.

Фото: pixabay.com