Эдэй засаг 14 apr 2021 576

Таловка хүрэтэр түмэр замай харилсаан дахинаа һэргээгдэбэ

Апрелиин 17-һоо Улаан-Үдэ-Таловка-Улаан-Үдэ маршруудаар поезд дахинаа ябажа эхилхэ.
Дачануудтаа зоной олоор ябажа эхилхэ хаһын ойртоходо,  хотын олон ажаһуугшад энэ шэглэлээр поезд ябуулха тухай дурадхалнуудые Буряад Уласай транспортын яаманда оруулһан байна. Тиигэжэ долоон хоногой дүрбэн үдэр тусхай поезд ябуулха тухай мэдээсэл олониие баярлуулба. Гарагай нэгэдэхи, хоёрдохи, дүрбэдэхи, зургаадахи үдэрнүүдтэ үглөөнэй 08:35 сагта Улаан-Үдэһөө  түмэр замай унаа гаража, Таловкада 09:59 сагта хүрөөд байха болоно. Тэрэл үдэрнүүдтэ үдэрэй 15:30 сагта һөөргөө бусажа, 16:53 сагта  ниислэл хотын түмэр замай вокзалда ерэхэ.

Фото: egov-buryatia.ru/mintrans