Эдэй засаг 23 apr 2021 705

«Амтатай» үзэмжэ Захааминда дэлгэгдэхэ

Эсэгэ Ороноо хамгаалгын дайнда Илалтын туйлагдаһаар 76 жэл тэмдэглэгдэхэ гэжэ байна. Энэ үдэртэ зорюулагдан хаа хаанагүй олон тоото хэмжээнүүд эмхидхэгдэхэ түсэбтэй

Жэшээнь, Захааминай аймагай түб Закаменск хотодо майн 9-нэй үдэр «Вкус Победы» гэжэ нэрлэгдэһэн ехэ хэмжээн болохонь.
Захааминаархид, айлшад энэ үдэр олон тоото арадуудай эдеэ хоол амсаха аргатай. Аймагта эбтэй эетэйгээр хори гаран яһатан ажаһуудаг. Буряадууд, ородууд, татарнууд, немцүүд ехэ олон гэхэ хэлэе.
Мүнөө бэлэдхэл түлэг дундаа. Ажаһуугшад, олзын хэрэг эрхилэгшэд, эмхи зургаанууд хабаадаха урилга абанхай. Эдэнэр үндэһэн арадайнгаа эгээл хүндэтэй, эгээл амтатай эдеэ хоол бэлдэжэ, тэрэнээ үргэнөөр дэлгээхэ, наймаалха болоно. Захааминай аймагай экономикын талаар хүгжэлтын таһагай мэргэжэлтэдэй тэмдэглэһээр, буйлуулагдаһан эдеэ хоол санитарна бүхы дүримүүдые баримталан бэлдэгдэжэ, наймаанда табигдаха ёһотой. Хабаадагшад түрэл арадайнгаа заншалта хубсаһа үмдэнхэй, ёһо заншалаа баримталха болоно. Тусхай комиссиин гэшүүд ябажа, үзэмжэдэ табигдаһан эдеэ хоолой дээжэдэнь хүртэжэ, дүн гаргаха даабаритай. Эгээл эрхимээр эдеэ хоол бэлдэһэн хүндэ, эмхиндэ гол шан – хонин барюулагдаха. Үшөөшье сэнтэй бэлэгүүд, баярай бэшэгүүд үгтэхэ. 

Фото: Анна Огородник