Эдэй засаг 7 may 2021 654

​Буряадай Хойто Байгалай аймагта шэнэ котельни баригдаха

© фото: БГТРК

БАМ-ай нютагуудые дулаагаар хангадаг котельнинууд газаар түлигдэдэг болохо ха. 2022-2023 онуудта Кичера нютагай котельни сэнхир түлишэдэ оруулха тухай албанайнгаа хэрэгүүдээр хойто зүгэй аймагуудаар ябахадаа, Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников дуулгаа.

Кичера нютагые дулаагаар хангадаг котельни 1987 ондо баригдаһан юм. Тэрэнэй хүсэ шадалынь 25 мянган зондо хараалагданхай. Харин мүнөө сагта Кичера нютагта оройдоол нэгэ мянган хүн ажаһууна. Һууринай гулваа Наталия Голиковагай хэлэһээр, хэдэн дабхартай 15 гэр тоологдоно.

- Олон үйлэдбэринүүд нютагһаа зөөжэ ябаа. Түмэр харгын эмхинүүд үлэнхэй. Жэлһээ жэлдэ зон бусад можо нютагуудаар ябаха баатай. Теэд дулаагаар хангадаг котельниин хүсэ шадал ехэ, - гэжэ гулваа тэмдэглэбэ.

Дулаан гэртэ ажаһуухын тула, шулуун нүүрһэн болон зайн гал ехээр  хэрэглэгдэнэ. Мүнгэ алтанай талаар гарзатай болоно. Энээнһээнь дулдыдажа, дулаанай түлөө түлбэри мүн лэ ехэ ха. Аяар 1987 ондо баригдаһан котельнинн соргонууд, хэрэгсэлнүүдынь хуушараа. Тиимэһээ сэнхир түлишээр түлигдэдэг шэнэ котельни бариха гэһэн шиидхэбэри абтаа.

“Ерэхэ жэлдэ хуушан котельни хүдэлхэ, харин 2022-2023 онуудта газай котельни баригдажа эхилхэ”, -  гэжэ инфраструктурын талаар Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников хэлээ. Тиигэжэ энээнһээ уламжалан, арад зоной түлбэри бага болохо ёһотой. Үшөө тиихэдэ, түмэр замаар шэрэгдэжэ асарагдаһан г азаар түлихэдэ, байгаалида хохидол үзүүлэгдэхэеэ болихо ёһотой.  

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: БГТРК