Эдэй засаг 20 may 2021 610

​Буряадай «Восточно-Сибирский» гэһэн гахайн фермэ үйлэдбэриеэ үргэдхэнэ

© фото: БГТРК

Улас дотороо эгээл томо үйлэдбэринүүдэй нэгэн «Восточно-Сибирский» гэһэн гахайн фермэдэ Буряадай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Галсан Дареев хүрэжэ, ажабайдалтайнь танилсаба.

Мүнөө уласай эгээл томо үйлэдбэринүүдэй нэгэн «Восточно-Сибирский» гэһэн гахайн фермэ дээрэ 86 мянган үүлтэртэ гахай тэжээнэ. Энэ жэлдэ 18 мянган тонно мяха наймаанда табяад байна. Тиин энээгээр дүүрэхэ бэшэ, зүгөөр урдаа үшөө олон ехэ түсэбүүдые табина. Гүрэнэй дэмжэлгын программын еһоор июнь һараһаа эхилжэ, гахайн комплекс 2-дохи ээлжээнэй барилга ябуулхань. Энэ хадаа 50 процентээр үйлэдбэриеэ үргэдхэхэ, мүн ажалай һууринуудые олошоруулха арга болоно. Үйлэдбэриин 70 хубинь уласай дэлгүүрнүүд руу ошоно. Мүн тиихэдэ уласай хүршэ регионууд руу, тодорхойлбол, Үбэр Байгалай хизаар, Эрхүү болон Томск руу эльгээгдэдэг. Гадна Монгол руу мяхан ошоно. Жэшээлхэдэ, нёдондоной дүнгүүдээр, хари гүрэн руу ошоһон мяхан 3 миллион долларай олзо оршо оруулһан байна.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: БГТРК