Эдэй засаг 23 jun 2021 931

​Һунгалта эхиеэ абаба

© фото: Яндекс Дзен

Һунгалтын нэгэдэмэл үдэрэй болзор тухай Хуули доро үнгэрһэн долоон хоногто Ородой Юрэнхылэгшэ Владимир Путин гараа табиба. Зарлигай хэблэгдэһэн үдэрһөө хойшо федеральна һунгалтын кампаниин эхин табигдаба гээшэ.

Ородой дэбисхэр дээрэ һунгалта сентябриин 19-дэ болохо гээд Хуули соо бэшээтэй. Энэ үдэр Гүрэнэй Дүүмын һунгамалнуудай нэрэнүүд элирүүлэгдэхэ юм. Мүн бусадшье можо, хизаарнуудай һунгалтанууд эмхидхэгдэхэ. Жэшээлбэл, 15-дахи һунгалтын округто Буряад Уласай Арадай Хуралда шэнэ һунгамал һунгагдаха. Ахын аймагта засаг даргын һуурида мүн лэ һунгалта болохо.

Хуулиин тогтоолоор Гүрэнэй Дүүмын һунгалтануудта хабаадагша политическэ намууд 25 үдэрэй туршада гэшүүдээ дэбжүүлхэ аргатай. Ород гүрэнэй һунгалтын комиссиин хүтэлбэрилэгшэ Эмма Панфиловагай мэдээсэһээр, һунгалта гурбан үдэрэй туршада болохо юм. Сентябриин 17-18-ай үдэрнүүдтэ хүн зон һунгалтын газарнуудта ошожо, дуугаа үгэхэ аргатай. Мүн гол үдэрынь сентябриин 19 болоно гээд хэлэлтэй.

Автор: Бадма ЯКШЕЕВ

Фото: Яндекс Дзен